Aandacht voor 
het behoud van uw
commerciële relatie 
met uw klanten 

Expertise 
en transparantie

Bevoorrechte partner
van ondernemers

Jong en 
dynamisch team

Wij gaan voor 
een totaalaanpak

Steeds online 
toegang tot uw dossiers

Unieke en voordelige 
abonnementsformules

Invorderingexperts

Geen financiële 
verrassingen

Lexis advocaten Kortrijk: nieuws

Ons laatste nieuws over ondernemingsrecht en invorderingenHet nieuwe vennootschapsrecht

4 maart 2020

Het nieuwe vennootschapsrecht

Met het nieuwe vennootschapsrecht was het de bedoeling om aanpassingen te maken die dichter bij het internationaal recht aansluiten. De wetgeving wil ook flexibeler en eenvoudiger zijn. U kan zelf kiezen om de nieuwe vennootschapsvorm toe te passen door een statutenwijziging door te voeren. Dan valt u automatisch met uw vennootschap onder de nieuwe wetgeving (“opt-in”). Indien u zelf geen statutenwijziging doet naar de nieuwe vennootschapsvormen voor 1 januari 2024 wordt deze automatisch omgevormd naar de vennootschapsvorm die het dichtst aansluit bij de nieuwe rechtsvormen. Hiervoor moet u met uw vennootschap een algemene vergadering bijeenroepen om uw statuten te wijzigen. Dit moet gebeuren binnen de zes maanden na omvorming.

Lees volledig artikel

5 november 2019

Mobilease in zee met Hitachi Capital Mobility

Het Japanse Hitachi neemt het aandelenpakket over van de familie Duran, vooral bekend van hun Peugeot en Citroën garages in Oost- en West-Vlaanderen. Lexis Advocaten ondersteunde de familie Duran van A tot Z over alle juridische hindernissen heen die met een dergelijke transactie gepaard gaan. "Het is altijd bijzonder boeiend om aan een groeiverhaal te kunnen meewerken en een meerwaarde voor de cliënt te kunnen betekenen. Als een dergelijke overname na veel hard werk dan slaagt, dan is dat voor iedereen erg bevredigend", aldus Mr. Mathieu Verfaillie.

Lees volledig artikel

Mobilease in zee met Hitachi Capital Mobility
Bescherming KMO’s op vlak van betalingstermijnen

20 mei 2019

Bescherming KMO’s op vlak van betalingstermijnen

Op 10 april 2019 heeft het Parlement een wetsvoorstel aangenomen tot wijziging van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties. Dit wetsvoorstel strekt ertoe om, naar recent Nederlands voorbeeld, de uiterste betaaltermijn van grote ondernemingen aan kmo’s te beperken tot maximaal zestig dagen, en de controle- en verificatietermijn tot maximaal dertig dagen.

Lees volledig artikel

13 mei 2019

Afschaffing van de bijzondere aanslag van 5 % in de vennootschapsbelasting

Sinds 1 januari 2018 zouden vennootschappen die niet aan minstens één van hun bedrijfsleiders een minimumbezoldiging van 45.000 euro toekennen, worden onderworpen aan een bijzondere aanslag van 5%.
Op 4 april 2019 werd deze maatregel door de Kamer afgeschaft.

Lees volledig artikel

Afschaffing van de bijzondere aanslag van 5 % in de vennootschapsbelasting
Minimumbezoldiging bedrijfsleiders anders bekeken

2 mei 2019

Minimumbezoldiging bedrijfsleiders anders bekeken

De hervormingen doorgevoerd in 2018 zorgden ervoor dat het verlaagd tarief voor vennootschappen in België met een redelijk hoge belastbare winst, voor het eerst écht aantrekkelijk werd. Het verlaagd opklimmend tarief dat voorheen gehanteerd werd, werd immers vervangen door een vlak tarief van 20,4% op de eerste 100.000 euro belastbare basis.

Lees volledig artikel

8 februari 2019

Vastgoed & fiscaliteit

In de voorbije jaren zijn er heel wat wijzigingen doorgevoerd met betrekking tot fiscaliteit en onroerende goederen. Dat zorgt ervoor dat een aantal planningstechnieken om onroerend goed aan te houden of te onttrekken aan de vennootschap, interessanter of net minder interessant worden om te overwegen.

Lees volledig artikel

Vastgoed & fiscaliteit
Nieuw huurdecreet : wat is er gewijzigd?

30 januari 2019

Nieuw huurdecreet : wat is er gewijzigd?

Het Vlaams Woninghuurdecreet is van toepassing op huurovereenkomsten voor een woning als hoofdverblijfplaats en huurovereenkomsten voor studentenhuisvesting. Voor de overige huurovereenkomsten blijft de oude regelgeving van toepassing.

Lees volledig artikel

11 december 2018

Verhuur van vastgoed

Verhuur van vastgoed tussen BTW-belastingplichtigen kan optioneel aan BTW worden onderworpen. Ook kortdurende ter beschikkingstelling van vastgoed wordt aan BTW onderworpen, en de BTW-aspecten voor de verhuur van opslagplaatsen worden versoepeld.

Lees volledig artikel

Verhuur van vastgoed
Ondernemingsrecht

3 december 2018

Ondernemingsrecht

Bij het lezen van de wet van 15.04.2018 houdende de hervorming van het ondernemingsrecht zijn er een aantal wijzigingen of nieuwigheden die belangrijk zijn voor iedere ondernemer of onderneming. De wet schaft immers het begrip “handelaar” of “koopman” af en geeft aan het begrip “onderneming” een nieuwe en ruimere inhoud dan voorheen.

Lees volledig artikel

21 november 2018

Het nieuwe bewijsrecht – modern en soepel

Op 31 oktober ll. diende de regering een wetsontwerp in om het bewijsrecht te codificeren, te moderniseren en te versoepelen. Tegelijk ambieert het ontwerp de redelijkheid en billijkheid in het bewijsrecht binnen te loodsen.

Lees volledig artikel

Het nieuwe bewijsrecht – modern en soepel
Alle vennootschappen zijn voortaan ondernemingen

9 november 2018

Alle vennootschappen zijn voortaan ondernemingen

Op 15 april 2018 werd het ondernemingsrecht grondig hervormd. De wet die hiermee gepaard gaat, trad op 1 november 2018 in werking. Een belangrijke wijziging is dat er vanaf dan geen onderscheid meer is tussen handels- en burgerlijke vennootschappen. Het begrip ‘burgerlijke vennootschap met handelsvorm’ verdwijnt dus.

Lees volledig artikel

30 oktober 2018

De Tijdelijke Handelsvennootschap (THV) wordt een onderneming.

De tijdelijke handelsvennootschap (THV) zoals we die vandaag kennen zal binnenkort misschien niet meer bestaan. In tegenstelling tot vroeger kan een THV sinds 1 mei 2018 wel failliet gaan en ook wettelijke bescherming vragen indien nodig. Vanaf 1 november 2018 zal een THV herdoopt worden tot een tijdelijke vennootschap en niet langer over een handelsvennootschap. Benieuwd naar de gevolgen?

Lees volledig artikel

De Tijdelijke Handelsvennootschap (THV) wordt een onderneming.
Verkoop onroerend goed per e-mail mogelijk vanaf 20 oktober 2018

24 oktober 2018

Verkoop onroerend goed per e-mail mogelijk vanaf 20 oktober 2018

In een opvallend arrest van 19 december 2016 stelde het Hof van beroep van Antwerpen dat een verkoopscontract van een onroerend goed niet op elektronische wijze tot stand kon komen op basis van de artikelen XII.15 en XII.16 van het Wetboek Economisch Recht (WER). Ter herinnering, artikel XII.15 van het WER voorziet in een gelijkwaardigheid op het vlak van de juridische gevolgen voor een contract dat langs elektronische weg gesloten wordt.

Lees volledig artikel

19 oktober 2018

EBIT, EBITDA, REBITDA - De mythes ontsluierd

Wat moeten ze weten om zich een goed oordeel te kunnen vormen over de financiële gezondheidstoestand van een bedrijf, en hoe kunnen ze eventuele aandachtspunten tijdig detecteren en indien nodig remediërende maatregelen nemen? Vragen omtrent EBIT, EBITDA en REBITDA zijn courant. Wat is dat nu precies en wat leren we eruit?

Lees volledig artikel

EBIT, EBITDA, REBITDA - De mythes ontsluierd
Heeft het privé verhuren of verkopen van onroerende goederen een beroepsmatig kantje?

4 oktober 2018

Heeft het privé verhuren of verkopen van onroerende goederen een beroepsmatig kantje?

Door de lage rentes wordt de Belgische vastgoedmarkt al een aantal jaren overspoeld door investeerders. Maar ook heel wat privépersonen investeren steeds vaker in vastgoed. De voordelige taxatieregimes in de personenbelasting zorgen namelijk voor een mooi nettorendement. Vastgoedtransacties worden door de administratie echter meer en meer als ‘beroepsmatig’ aangemerkt.

Lees volledig artikel

28 september 2018

UBO-register: nieuwe verplichtingen voor familiebedrijf

De Belgische wetgever introduceerde al in 2017 het UBO-register, maar de praktische werkingsmodaliteiten ervan zijn nu ook vastgelegd in een KB dat in werking treedt op 31 oktober 2018. Vanaf dan beschikken de bestuurders van vennootschappen over één maand om het nodige te doen.

Lees volledig artikel

UBO-register: nieuwe verplichtingen voor familiebedrijf
Hervormd pandrecht in werking getreden

25 september 2018

Hervormd pandrecht in werking getreden

Het pandrecht geeft de pandhouder het recht om bij voorrang boven de andere schuldeisers te worden betaald uit de goederen waarop het pand slaat. De wetgever benadrukt dat dit recht van voorrang geldt als een voorrecht (cf. hypotheekwet). Het pandrecht kan niet alleen een roerend lichamelijk of onlichamelijk goed als voorwerp hebben.

Lees volledig artikel

19 september 2018

Ombudsman voor gerechtsdeurwaarders

Wat als u niet tevreden bent over een gerechtsdeurwaarder? Sinds 6 september kan elke burger terecht bij de pas opgerichte ombudsman voor de gerechtsdeurwaarders. De voornaamste doelstellingen van deze ombudsman zijn de dienstverlening voor de burger optimaliseren en de interne werking van de gerechtsdeurwaarders stroomlijnen.

Lees volledig artikel

Ombudsman voor gerechtsdeurwaarders
Ontheffing van leegstandheffing wegens overmacht mogelijk

5 september 2018

Ontheffing van leegstandheffing wegens overmacht mogelijk

De leegstandheffing die wordt opgelegd indien een bedrijfsgebouw gedurende een bepaalde periode leegstaat, is vaak een omvangrijk bedrag dat best vermeden wordt. Vaak is de leegstand te wijten aan een oorzaak die buiten de wil is van de eigenaar en wordt het economisch verlies daardoor alleen maar groter ...

Lees volledig artikel

30 augustus 2018

Btw op onroerende verhuur: optie mogelijk vanaf 1 januari 2019

Op 31 juli 2018 heeft de federale regering het langverwachte wetsontwerp ingediend omtrent de invoering van een optioneel stelsel van btw-heffing op de onroerende verhuur. De inwerkingtreding van die nieuwe regeling is voorzien op 1 januari 2019. Niet onbelangrijk is dat het wetsontwerp op een aantal zaken fundamenteel afwijkt van de initiële teksten. Wij overlopen samen met u de krachtlijnen van de nieuwe regeling.

Lees volledig artikel

28 augustus 2018

Geen attest bedrijfsbeheer meer nodig om bedrijf te starten

Wie een eigen zaak wil starten, heeft daarvoor vanaf 1 september 2018 niet langer een attest bedrijfsbeheer nodig. Volgens Vlaams minister van Werk Philippe Muyters (N-VA) is zo’n attest een onnodige drempel die sommige getalenteerde mensen tegenhoudt om een zaak te starten.

Wie een zaak wil starten, moest tot voor kort een attest Basiskennis Bedrijfsbeheer kunnen voorleggen. Om dat attest te behalen, moet je een aantal vakken rond economie gevolgd hebben. Dat kan in het reguliere onderwijs, bij Syntra of bij de Centra voor Volwassenonderwijs. Die verplichting verdwijnt op 1 september.

Minister Muyters: “Een algemeen ondernemersattest geeft alleen weer dat iemand op een bepaald moment in het verleden de juiste competenties had, en zegt niks over hoe die competenties zijn veranderd door de jaren heen. Ik zet veel liever in op constante ontwikkeling van ondernemerschap, want ook voor ondernemers verandert de wereld snel.”

Zie ook het bericht van 29 juni 2018.

24 augustus 2018

Minimumbezoldiging bedrijfsleider: verschillende punten uitgeklaard

Sinds 1 januari 2018 is het verlaagd opklimmend tarief in de vennootschapsbelasting voor KMO’s vervangen door het lineair tarief van 20% op de eerste schijf van 100.000 EUR belastbaar inkomen.

Om hiervoor in aanmerking te komen, moet de vennootschap aan verschillende voorwaarden voldoen, waaronder de toekenning van een minimumbezoldiging van 45.000 EUR aan één van haar bedrijfsleiders (voorheen 36.000 EUR).

Daarnaast wordt in het nieuwe stelsel voorzien in een (aftrekbare) sanctionerende afzonderlijke aanslag van 5% die zowel voor KMO’s en grote vennootschappen van toepassing is ingeval zij niet een bezoldiging van ten minste 45.000 EUR aan een bedrijfsleider toekennen.

Er waren tot nu toe nog heel wat onduidelijkheden omtrent deze minimumbezoldiging, waarvan er inmiddels een aantal opgehelderd zijn.

Lees volledig artikel

20 juli 2018

Onbelast bijverdienen van start gegaan

Sinds 15 juli 2018 kunnen werknemers, zelfstandigen en gepensioneerden een beperkt bedrag onbelast bijverdienen via occasionele dienstverlening aan particulieren, deeleconomie, en verenigingswerk (ook wel het ‘statuut plussen’ genoemd). Deze betaalde ‘klusjes’ moeten wel aangegeven worden.

Lees volledig artikel

9 juli 2018

De huurwaarborg onder de nieuwe huurwetgeving : wat verandert vanaf 1 september 2018?

Het Vlaamse Huurdecreet is in aantocht. De nieuwe regelgeving zal in werking treden op 1 september 2018 en zal van toepassing zijn op alle woninghuurovereenkomsten gesloten na die datum.

Lees volledig artikel

9 juli 2018

Grondwettelijk Hof vernietigt veelbesproken forfaitaire bijdragen

De hervorming van de juridische tweedelijnsbijstand heeft niemand onberoerd gelaten. Er werden verschillende verzoekschriften tot vernietiging ingesteld zowel tegen de wet van 6 juli 2016 tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot de juridische bijstand, als tegen de daarmee samenhangende koninklijke besluiten en het ministerieel besluit houdende de nieuwe nomenclatuur. Zoals u weet zijn de nieuwe bepalingen van kracht sinds 1 september 2016.

Het Grondwettelijk Hof velde een arrest (77/2018) waarin het zich uitspreekt over twee samengevoegde verzoekschriften tot vernietiging ingesteld tegen de voornoemde wet van 6 juli 2016. Van de 13 ingeroepen middelen werden er 2 gegrond verklaard.

Lees volledig artikel

29 juni 2018

Eigen zaak starten kan straks zonder ‘attest bedrijfsbeheer’

Wie een eigen zaak wil starten, heeft daarvoor vanaf 1 september 2018 in Vlaanderen niet langer een attest ‘basiskennis bedrijfsbeheer’ nodig.

Lees volledig artikel

13 juni 2018

toegang tot het recht wordt versoepeld.

De "opstartkosten" van een procedure moeten niet langer worden voorgeschoten door de eisende partij.

Lees volledig artikel

8 juni 2018

Hervorming van het appartementsrecht goedgekeurd

Vandaag is de Wet op de hervorming van het appartementsrecht in de Kamer goedgekeurd. De wet hervormt, en versoepelt, het appartementsrecht op belangrijke punten. De wetswijziging werd voorbereid door een ministeriële werkgroep, die werd voorgezeten door Vincent Sagaert, Of Counsel bij Eubelius, en Pascale Lecocq.

Lees volledig artikel

7 juni 2018

Insolventie: van verschoonbaarheid naar kwijtschelding, wat is de impact?

In het kader van de nieuwe faillissementswet die op 1 mei 2018 van kracht werd, zal het concept van kwijtschelding de procedures grondig door elkaar schudden. Wat zijn de gevolgen voor de gefailleerden en schuldeisers?

Lees volledig artikel

12 april 2018

Verbreek uw contract per mail

Wie zich bekocht voelt, hoeft straks niet meer langs de rechter om het contract te verbreken. Een brief of een e-mail sturen volstaat.

Lees volledig artikel

Investeren in vastgoed

6 december 2017

Investeren in vastgoed

Vastgoed blijft een populaire investering en er is heel wat aanbod op de markt.
Maar hoe herkent u een goede belegging? Wanneer is een woning of appartement interessant?
Wij zetten 5 belangrijke parameters op een rij waar u rekening mee moet houden.

Lees volledig artikel

1 december 2017

Iedereen onderneming!

Het ondernemingsrecht is aan een grondige hervorming en modernisering bezig. Dit gebeurt door het ontmantelen van het Wetboek van koophandel, en de integratie ervan in het Wetboek van economisch recht. De nieuwe wet is voorzien in werking te treden vanaf 1 september 2018.

Lees volledig artikel

Pop-up!

29 november 2017

Pop-up!

Pop-up stores zijn niet meer uit het straatbeeld weg te denken.
Het is de ideale oplossing voor startende ondernemers, om creatieve ideeën vorm te geven en de leegstand in steden tegen te gaan.

28 november 2017

Nieuwe regels omtrent cash betalingen

In onze post van 10 oktober 2017 werd een overzicht gegeven van de regelgeving rond cash betalingen.
Sinds 16 oktober 2017 gelden hieromtrent opnieuw een aantal nieuwe regels.
In deze post vindt u een toelichting bij de gewijzigde regelgeving.

Lees volledig artikel

27 november 2017

Geschillenregeling in BVBA’s en NV’s

Geschillen binnen een vennootschap maken het soms voor vennoten niet langer mogelijk om samen te werken. Uiteraard verdient het dan de voorkeur om een minnelijke regeling te bekomen, eventueel met behulp van een advocaat. Dit is echter niet altijd mogelijk.

Lees volledig artikel

17 november 2017

Slapende honden bijten niet, maar wat met slapende vennootschappen?

Het gaat momenteel hard op het departement Justitie. Het lijkt wel of er geen week voorbij gaat of er is wel een ingrijpende verandering doorgevoerd. Zo werd onlangs nog het sterk verouderde faillissementsrecht aangepakt. En recent werden ook de slapende vennootschappen geviseerd. Gaat het hier slechts om economisch restafval, of is er meer aan de hand?

Lees volledig artikel

14 november 2017

'Kraken' vanaf 16 november strafbaar

De wet van 18 oktober 2017 omtrent het onrechtmatig binnendringen in, bezetten van of verblijven in andermans goed verscheen op maandag 6 november in het Belgisch Staatsblad en treedt binnen 10 dagen in werking. In de nasleep van enkele recente en sterk gemediatiseerde zaken is die nieuwe wet dus een feit. 
 

Lees volledig artikel

10 november 2017

Dagvaarden is geen rechtsmisbruik

Om de invordering van onbetwiste schulden vlotter en goedkoper af te handelen, werd door de wetgever de IOS-procedure ingevoerd. De wet van 19 oktober 2015, de zogenaamde Potpouri I, voegde de artikelen 1394/20 tot 1394/27 in het Gerechtelijk wetboek in. Deze artikelen traden in werken op 1 juli 2016.

Lees volledig artikel

3 november 2017

Inschrijving Syndicus in KBO: uiterlijk tegen 31 maart 2018

De wet van 16 januari 2003 inzake de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) verplicht de registratie bij de KBO voor elke onderneming, maar ook voor rechtspersonen naar Belgisch recht en voor natuurlijke personen, rechtspersonen of verenigingen onderworpen aan de sociale zekerheid als werkgever. De vereniging van mede-eigenaars valt onder de toepassing van deze wetgeving.

Lees volledig artikel

19 oktober 2017

Verplichte vermeldingen op akten van een vennootschap

Onderzoek in de afgelopen jaren onder een grote groep bedrijven leerde dat heel veel ondernemingen niet op de hoogte zijn van de verplichte vermeldingen op hun website en facebookpagina.
Nochtans is artikel 78 van het Wetboek van Vennootschappen heel duidelijk. Hieronder zetten we de verplichte vermeldingen nog eens op een rijtje.

Lees volledig artikel

19 oktober 2017

Het nieuwe vennootschapsrecht: Betere bescherming van schuldeisers?

De wetgever voelt al langer de noodzaak om het vennootschapsrecht te versoepelen, om binnenlandse, en buitenlandse investeringen en groei mogelijk te maken. Op 2 oktober 2015 reeds legde het nieuw opgerichte Belgisch Centrum voor Vennootschapsrecht, een speciaal opgerichte denktank, haar voorstel neer voor een nieuw en modern Wetboek van Vennootschappen.

Lees volledig artikel

19 oktober 2017

Belangrijke hervormingen inzake auto-fiscaliteit.

Het Zomerakkoord van de regering Michel van eind juli voert enkele belangrijke hervormingen door op het vlak van de vennootschapsbelasting. Het richt zijn pijlen vooral tegen de zogenaamde fake-hybrides.

Lees volledig artikel

10 oktober 2017

Cash betalingen

Vanaf 1 januari 2014 gelden er nieuwe, verlaagde tarieven voor betalingen in contanten. Handelaars mogen sindsdien een bedrag van maximaal € 2.999,00 (inclusief BTW) in cash van hun klanten aannemen.

Deze regeling is van toepassing op de verkoop van roerende goederen en diensten. Hier bestaan een aantal beperkingen op die verschillen naargelang de aard van de transactie.

Lees volledig artikel

6 oktober 2017

De nieuwe faillissementswet: niet alleen voor handelaars

Op 11 september 2017 verscheen in het Belgisch Staatsblad de wet van 11 augustus 2017. Deze wet heeft tot doel het insolventierecht grondig te hervormen, performanter te maken en aan te passen aan de Europese regelgeving.

Lees volledig artikel

6 oktober 2017

Een nieuwe stap in financiering voor KMO's

De financiële crisis van 2008 had tot gevolg dat de kredietvoorwaarden voor ondernemingen verstrakt werden. Gedurende enkele jaren werd vastgesteld dat deze strakkere kredietvoorwaarden onveranderd bleven, niettegenstaande de economische conjunctuur verbeterde. Dit had tot gevolg dat de toegang tot krediet voor veel ondernemingen moeilijk bleef, ook na de economische crisis.
Om economische bedrijvigheid te stimuleren is het nochtans van cruciaal belang dat de ondernemingen over voldoende financiering kunnen beschikken. Zeker omdat veel KMO’s, sinds de crisis te kampen kregen met een sterk gedaalde cashflow en een verminderd eigen vermogen.

Lees volledig artikel

18 september 2017

Facultatief regime voor btw-belaste onroerende verhuur

Onroerende verhuur in de vastgoedsector is in België principieel vrijgesteld van btw. Het begrotingsakkoord van de federale regering van 26 juli 2017 voorziet, naast de hervorming van de vennootschapsbelasting, echter ook in een optioneel stelsel voor een btw-belaste onroerende verhuur.

Lees volledig artikel

23 augustus 2017

Overbruggingsuitkering voor zelfstandigen

 Een zelfstandige heeft immers geen recht op een werkloosheidsuitkering. Dit met uitzondering indien hij voor de start van zijn zelfstandige hoofdactiviteit loontrekkende was.

In 1996 werd de verzekering in geval van faillissement ten gunste van zelfstandigen in het leven geroepen (ook: overbruggingsrecht)[2] en zeer recent is het sociaal vangnet voor zelfstandigen uitgebreid. Zelfstandigen kunnen tijdelijk beroep doen op de sociale verzekering bij faillissement, maar sinds kort ook n.a.v. een stopzetting omwille van economische moeilijkheden.[3]

Het vangnet betreft evenwel slechts een tijdelijke bescherming (maximale periode van 12 maanden) en kan verschillende keren tijdens de beroepsloopbaan worden ingeroepen (zonder dat de totale duur ervan tijdens de gehele beroepsloopbaan meer mag bedragen dan twaalf maanden). Het betreft een overbruggingsuitkering.

Het bedrag dat effectief kan worden uitgekeerd hangt af van het feit of er al dan niet personen ten laste zijn (respectievelijk 1.489,64 € of 1.192,09 € per maand sinds juni 2017 geïndexeerd bedragen). Belangrijk is ook dat sociale bescherming voor gezinsbijslag en de ziekteverzekering voortduren zonder dat de sociale zekerheidsbijdragen moeten worden betaald. Er worden evenwel geen pensioenrechten opgebouwd en de overbruggingsuitkering geeft geen verzekering tegen arbeidsongeschiktheid.

Volgende personen hebben recht op dergelijke uitkering:

  1. Gefailleerde zelfstandigen;
  2. Zaakvoerders, beheerders en werkende vennoten van een vennootschap in faling;
  3. Zelfstandigen met een collectieve schuldenregeling die werd bevestigd door de rechtbank;
  4. Zelfstandigen die gedwongen werden hun activiteiten stop te zetten omwille van een allergie, brand, vernieling door een derde of een natuurramp.

Om in aanmerking te komen voor deze uitkering moet men aan bepaalde voorwaarden voldoen:

  1. Minstens een jaar zelfstandige in hoofdberoep geweest zijn;
  2. Geen vervangings-of beroepsinkomsten verkrijgen;
  3. zijn/haar hoofdverblijfplaats in België hebben;
  4. niet strafrechtelijk veroordeeld zijn voor frauduleus faillissement.

De aanvraag tot het verkrijgen van de overbruggingsuitkering moet per aangetekend schrijven worden verstuurd naar het sociaal verzekeringsfonds en dit voor het einde van het 2de kwartaal dat volgt op het faillissementsvonnis of de stopzetting. 

 

Bron: Jubel.be (Geschreven door Studio Legale)

23 augustus 2017

Werkgeversbijdragen RSZ kunnen worden herleid in de WCO

Het hof van beroep te Luik heeft zich recent uitgesproken over de vraag of de schuldvordering van de RSZ m.b.t. de werknemers- en werkgeversbijdrage kan worden herleid in het reorganisatieplan in een wco (Wet Continuïteit Ondernemingen) -procedure.

Lees volledig artikel

28 juli 2017

Potpourri V in het Staatsblad gepubliceerd

Potpourri V of de wet met de vijfde reeks diverse maatregelen op het gebied van justitie, is op 24 juli in het Staatsblad verschenen. De wet bevat in totaal 321 artikelen en moet de werking van justitie verbeteren en de werklast bij de rechtbanken verminderen. Bestaande procedures worden vereenvoudigd, verduidelijkt, geharmoniseerd en afgestemd op recente EU-verdragen. Extra aandacht gaat naar de modernisering en informatisering van justitie. Een heel aantal treden meteen in werking, op 3 augustus 2017.

Lees volledig artikel

28 juli 2017

Zomerakkoord federale regering - Fiscale maatregelen

Op 26 juli 2017 stelde de federale regering het zomerakkoord voor. Hier vindt u de fiscale maatregelen. 

Lees volledig artikel

25 juli 2017

Update btw: regeling schadegevallen vanaf 1 januari 2018 niet langer vrijgesteld

Naar aanleiding van evoluties in de Europese rechtspraak heeft de btw-administratie in een nieuwe circulaire de draagwijdte van de btw-vrijstelling voor de handelingen van verzekeringstussenpersonen nader toegelicht. De belangrijkste wijziging betreft de afschaffing van de vrijstelling voor diensten inzake het regelen van schadegevallen. Gelet op de impact voor de sector wordt de intrekking van de vrijstelling voor de regeling van schadegevallen evenwel uitgesteld tot en met 31 december 2017.

Lees volledig artikel

25 juli 2017

Bedragen rolrechten 2017

De bedragen van de rolrechten wijzigen in 2017. Dit is een gevolg van de wet van 18 juli 2017. Deze werd nog niet gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Ze zou uiterlijk op 31 augustus 2017 in werking treden. 

Lees volledig artikel

20 juli 2017

Ministerraad

Op haar laatste ministerraad voor het zomerreces heeft de Vlaamse regering vrijdag haar lades leeggemaakt en meer dan honderd dossiers goedgekeurd. Voor de federale excellenties ligt er de komende drie weken met de begroting 2018-2019, de socio-economische en fiscale hervormingen nog heel wat werk op de plank. Om de handen daarvoor vrij te kunnen houden, gaf de regering-Michel gisteren alvast groen licht voor een groot aantal dossiers. Een overzicht.

Lees volledig artikel

20 juli 2017

Vlaams Huurdecreet - Opzegging huurovereenkomst door verhuurder wegens grondige renovatiewerken

Dit artikel neemt artikel 3, § 3 van de Woninghuurwet over en heeft betrekking op de opzegging van de huurovereenkomst door de verhuurder wegens grondige renovatiewerken.

Lees volledig artikel

17 juli 2017

Intrest betalingsachterstand handelstransacties 2017

De intrest betalingsachterstand handelstransacties werd voor het tweede semester 2017 vastgesteld op 8%. Het percentage blijft onveranderd in vergelijking met het eerste semester 2017.

Deze intrestvoet is van toepassing op handelstransacties, dit zijn transacties tussen ondernemingen of tussen ondernemingen en aanbestedende overheden of aanbestedende diensten die leiden tot het leveren van goederen of het verrichten van diensten tegen vergoeding.
 
Hij is niet van toepassing in burgerlijke zaken en evenmin in handelszaken (bijv. voor een transactie tussen een handelaar en een particulier). In dat geval is de wettelijke intrest van toepassing.
 
Indien de partijen niet anders zijn overeengekomen, heeft de schuldeiser, wanneer de schuldenaar niet betaalt binnen de overeengekomen betalingstermijn of, bij gebreke hieraan, binnen de betalingstermijn bepaald in artikel 4 van de Wet betalingsachterstand handelstransacties, vanaf de daarop volgende dag, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, recht op de betaling van een interest tegen intrest betalingsachterstand handelstransacties.

Lees volledig artikel

6 juli 2017

De stakingsvordering: een snel en krachtig wapen tegen oneerlijke marktpraktijken

De stakingsvordering is een efficiënt middel om onrechtmatige marktpraktijken te laten veroordelen en deze te doen ophouden. De procedure verloopt relatief snel en de aard van de gewraakte praktijken is zeer divers. Interessant is ook dat de vordering kan gericht worden tegen een derde die actief meewerkt aan de contractbreuk van uw contractant, en dat deze praktijk als dusdanig kan beteugeld worden.

Lees volledig artikel

6 juli 2017

Gerechtsdeurwaarders kunnen voortaan per e-mail betekenen

Gerechtsdeurwaarders kunnen dagvaardingen, vonnissen, bevelen tot betaling, etc. voortaan ook officieel bezorgen via e-mail. "Door de e-betekening hoeft de gerechtsdeurwaarder dus niet altijd meer ter plaatse te gaan en ook voor de parketten en de griffies betekent dit een aanzienlijke werklastvermindering", zei minister van Justitie Koen Geens (CD&V) bij de voorstelling van het digitale betekeningsplatform in Antwerpen, waar net zoals in Luik een proefproject van start gaat. Als de nieuwe manier van werken aanslaat, volgt een nationale uitrol.

Lees volledig artikel

4 juli 2017

Door efficiëntere inning is er geen ontkomen meer aan boetes

Wie zijn verkeersboete niet spontaan betaalt, wordt voortaan zonder pardon met extra kosten opgezadeld, of dreigt in het ergste geval zelfs zijn auto kwijt te spelen. Met een efficiëntere, strengere inning wil de overheid komaf maken met het torenhoge aantal onbetaalde boetes en besparen op het gigantisch aantal ambtenaren dat zich hiermee moet bezighouden. De énige “aangename” keerzijde voor u en ik? Via een website wordt het eenvoudiger om verkeersboetes te betalen.

Lees volledig artikel

3 juli 2017

Woningbouw - Aansprakelijkheidsverzekering in de nabije toekomst ook verplicht voor aannemers andere dienstverleners

Op 9 juni 2017 werd de wet van 31 mei 2017 betreffende de verplichte verzekering van de tienjarige burgerlijke aansprakelijkheid van aannemers, architecten en andere dienstverleners in de bouwsector in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd.  

Lees volledig artikel

3 juli 2017

Is een schadevordering mogelijk tegen inbreukplegers op het mededingingsrecht?

Met de invoering van de wet van 6 juni 2017 wordt het gemakkelijker voor slachtoffers van inbreuken op het mededingingsrecht om een schadevergoeding te vorderen.

De wet van 6 juni 2017 zorgt ervoor dat elke onderneming, consument of vereniging van consumenten, die schade heeft geleden ten gevolge van inbreuken op het mededingingsrecht, een schadevergoeding kan vorderen van een onderneming die een inbreuk heeft gepleegd tegen het mededingingsrecht.
Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer bedrijven prijsafspraken maken of misbruik maken van hun machtspositie.
Op hun beurt doen bedrijven er goed aan na te kijken of ze in regel zijn met het mededingingsrecht.
Deze wet moet de Europese richtlijn 2014/104/EU van 26 november 2014 omzetten in Belgisch recht.

Lees volledig artikel

30 juni 2017

Als samenwonen niet meer werkt: huuropzegging

Stel: je verhuurt je woning aan een jong koppel. Een aantal maanden later strandt echter de relatie en vraagt één van hen om uit de huurovereenkomst te stappen. Kan dit zomaar? In een Arrest van 17 februari 2017 oordeelt het Hof van Cassatie dat in geval van meerdere huurders elke huurder individueel tot een akkoord kan komen met de verhuurder om voor zijn deel de huurovereenkomst te beëindigen. Een Arrest dat van groot belang is voor feitelijk samenwonende koppels die besluiten uit elkaar te gaan.

Lees volledig artikel

20 juni 2017

Wet Breyne. Wat gedaan bij de voorlopige oplevering van de privatieve delen indien de gemeenschappelijke delen nog niet zijn afgewerkt?

In de praktijk vindt de voorlopige oplevering van de privatieve delen doorgaans plaats voor de voorlopige oplevering van de gemeenschappelijke delen. De vraag kan gesteld worden of men de voorlopige oplevering van de privatieve delen kan weigeren om reden dat de gemeenschappelijke delen nog niet zijn afgewerkt. De Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg van Brussel oordeelde op 22 april 2016 bevestigend. De voorlopige oplevering van de privatieve delen vereist immers, aldus de rechtbank, dat de gemeenschappelijke delen een zekere graad van afwerking vertonen opdat de privatieve delen ook daadwerkelijk en nuttig in gebruik kunnen worden genomen. de rechter zal evenwel steeds de situatie in concreto dienen te beoordelen.

Lees volledig artikel

19 juni 2017

Cassatie en de transactionele verdelingen: ommezwaai van eerdere rechtspraak

Op 3 april 2017 heeft het Hof van Cassatie een nieuw arrest gewezen over de problematiek van de (minnelijke) verdeling van nalatenschappen bij wijze van een dading. Waar Cassatie in haar eerdere rechtspraak (arresten van 21 oktober 1943, 21 november 1946 en recent nog 28 januari 2010) uitdrukkelijk de kaart van de rechtsbescherming verkoos boven die van de rechtszekerheid, besloot het hoogste rechtscollege het ditmaal over een andere boeg te gooien. De ommezwaai door Cassatie is opmerkelijk, temeer omdat zij met dit arrest een hardnekkige discussie uit het verleden opnieuw aanzwengelt.

Lees volledig artikel

19 juni 2017

Leg uw jaarrekening tijdig neer en vermijd de ontbinding van uw vennootschap

Elke vennootschap heeft de wettelijke verplichting om haar jaarrekening (tijdig) neer te leggen, uiterlijk 6 maanden na het afsluiten van het boekjaar. Dit is een verantwoordelijkheid van de raad van bestuur die daarvoor aansprakelijk gesteld kan worden. Sinds 12 juni 2017 is de regelgeving hierover strenger geworden. Voortaan kan de ontbinding al gevorderd worden indien één jaarrekening niet werd neergelegd.

Lees volledig artikel

7 juni 2017

Minister Geens wil aantal vennootschapsvormen terugbrengen van 17 naar 4

Minister van Justitie Koen Geens (CD&V) werkt aan een hervorming van het Wetboek van Vennootschappen, die moet leiden tot een eenvoudiger en flexibeler vennootschapsrecht. Zo wil hij het aantal vennootschapsvormen terugbrengen van de huidige zeventien naar nog slechts vier. (Bron: hln.be - 29/05/2017)

7 juni 2017

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR: General Data Protection Regulation)

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR: General Data Protection Regulation) is reeds in werking getreden, maar iedereen die in Europa persoonsgegevens verwerkt, opslaat, verzamelt of op eender welke manier gebruikt, krijgt nog respijt tot 25 mei 2018 om zich aan te passen aan deze strenge en indringende regelgeving.

Lees volledig artikel

1 juni 2017

Geen hogere vennootschapsbijdrage in 2017

Vennootschappen betalen in 2017 dezelfde vennootschapsbijdrage als in 2016. Ze moeten de bijdrage uiterlijk op 30 juni 2017 betalen.

Lees volledig artikel

3 mei 2017

Verplichte bijdrage aan Fonds voor juridische tweedelijnsbijstand vanaf 1 mei

Vanaf 1 mei 2017 moet iedereen die door een strafgerecht wordt veroordeeld 20 euro betalen aan het ‘Fonds voor de juridische tweedelijnsbijstand’. Net als elke eisende partij in burgerlijke zaken. Justitie zal de extra inkomsten gebruiken om het systeem van de juridische tweedelijnsbijstand betaalbaar te houden.

Lees volledig artikel

18 april 2017

Bezwaarschrift inkomstenbelastingen: vorm- en termijnvoorwaarden

De circulaire AAFisc Nr. 5/2016 (nr. Ci.704.063) dd. 03.02.2016 werd gepubliceerd op www.fisconet.be en behandelt de vorm- en termijnvoorwaarden van het bezwaarschrift en de vormvoorwaarden van de ambtshalve ontheffing.


Geschreven door Lexalert

Lees volledig artikel

12 april 2017

Onenigheid tussen vennoten

Wanneer een duurzame onenigheid tussen vennoten iedere verdere samenwerking onmogelijk maakt, dan zal de rechter de aandelen aan één van de vennoten toewijzen. Het hof van beroep te Gent wees de aandelen toe aan de partij die geacht werd het meest betrokken te zijn bij het voortbestaan van de vennootschap.

Lees volledig artikel

24 februari 2017

Afschaffing kwartaalvoorschotten btw vanaf 1 april 2017

Vanaf 1 april 2017 moeten belastingplichtigen die kiezen voor een btw-aangifte per kwartaal geen kwartaalvoorschotten meer betalen. Dat idee werd reeds opgenomen in de beleidsnota van de minister van Financiën (cfr. p. 13 onder de hoofding "Vereenvoudigde btw-regelgeving"). Vandaag verscheen in het Belgisch Staatsblad uiteindelijk het betreffende Koninklijk Besluit van 16 februari 2017 tot wijziging van de Koninklijke Besluiten nrs. 1 en 24 met betrekking tot de belasting over de toegevoegde waarde wat betreft de betaling van van voorschotten door een belastingplichtige die kwartaalaangiften indient.  

Lees volledig artikel

4 januari 2017

Strafboetes pak duurder door verhoging opdecimes

Op 1 januari 2017 stegen de opdecimes voor strafrechtelijke geldboeten van 50 naar 70. Dat betekent dat de boetes uit het strafwetboek en de bijzondere wetten en reglementen niet meer met factor 6 maar met factor 8 moeten worden vermenigvuldigd.

Lees volledig artikel

15 december 2016

Arrest Hof van Cassatie maakt flitsboetes onwettig

Een verkeersboete die enkel en alleen is toegekend op basis van een nummerplaat, zonder dat de politie de bestuurder van die wagen ook effectief geïdentificeerd heeft, is onwettig. Dat zou moeten blijken uit vier arresten van het Hof van Cassatie waar VTM NIEUWS inzage in heeft gekregen. De rechtspraak maakt mogelijk alle flits- en parkeercontroles onwettig.

Lees volledig artikel

9 december 2016

Aannemer moet niet enkel informeren, maar (soms) ook waarschuwen en reageren!

Een aannemingsovereenkomst impliceert een ruim aantal verplichtingen voor de aannemer, zo ook een informatieverplichting ten aanzien van de bouwheer en andere medecontractanten.
De informatieplicht van de aannemer betekent in de eerste plaats het verschaffen van informatie inzake de aannemingsovereenkomst. Deze informatieplicht strekt zich echter nog verder uit tot een actieve raadgevings- en begeleidingsplicht, hetgeen desgevallend zelfs een waarschuwings- of reactieplicht in hoofde van de aannemer met zich meebrengt.

Zo oordeelde de Rechtbank van Koophandel van Leuven als volgt in haar vonnis dd. 6 oktober 2015:

“Als specialist-aannemer had eiseres een raadgevingsplicht. Eiseres had verweerster moeten verwittigen dat voor de beoogde werken een vergunning vereist was. De informatieplicht is niet beperkt tot het geven van inlichtingen over het contract zelf, maar neemt soms ook de vorm aan van een waarschuwings- of reactieplicht. Eiseres had erover moeten waken dat de stedenbouwkundige vergunning er was alvorens de werkzaamheden te starten. Bovendien had eiseres verweerster moeten attent maken op het risico dat omwonenden zouden klagen over geluidshinder.”

Hieruit blijkt dat de aannemer middels zijn informatieplicht er niet enkel voor dient te zorgen dat de bouwheer afdoende is ingelicht over de uit te voeren werken, de prijs en de geschatte uitvoeringstermijn. De aannemer dient de bouwheer eveneens actief bij te staan in het gehele project. Indien een aannemer bijvoorbeeld tekortkomingen opmerkt in het ontwerp en bijkomende maatregelen aangewezen acht (bv. inzake geluid), dan dient hij hierop minstens te wijzen en de bouwheer hierover te waarschuwen.

Deze onderzoeks-/meldings- en waarschuwingsplicht kan er zelfs toe leiden dat de aannemer moet weigeren het hem gevraagde werk uit te voeren. Dit kan het geval zijn wanneer de aannemer vaststelt dat het ontwerp verkeerd is en/of wanneer hij weet dat de opdracht niet op een vakkundige manier uitgevoerd kan worden. De draagwijdte van de informatieplicht die op de aannemer rust varieert naargelang men al dan niet een specialist ter zake is, in welk geval de invulling van de informatieplicht doorgaans strenger wordt beoordeeld. Op een aannemer-specialist rust dan ook een verhoogde waakzaamheid en voorzichtigheid bij het aanvaarden/uitvoeren van een opdracht.

Bron: Marlex

25 november 2016

Lexis advocaten in cijfers ...

Lexis advocaten in cijfers ...

31 oktober 2016

Btw-voorschotten voor kwartaalaangevers afgeschaft?

Iedere kwartaalaangever btw kent wel het systeem van de btw-voorschotten.

Het btw-voorschot is gelijk aan 1/3de van het te betalen bedrag van een btw-kwartaal. Het is te betalen uiterlijk de 20ste van de tweede en derde maand die volgen op het einde van een kwartaal.

Heeft u echter nog een btw-tegoed op uw btw-rekening courant staan dat u niet teruggevraagd heeft, dan mag u dat wel verrekenen met de te betalen btw-voorschotten.

Lees volledig artikel

21 oktober 2016

Verzekeraar kan dronken chauffeur met omnium niet meer uitsluiten

Veel autoverzekeringsovereenkomsten ‘omnium alle risico’s’ bevatten een uitsluitingsgrond voor het geval waarin de bestuurder een schadegeval veroorzaakt in een staat van alcoholintoxicatie of dronkenschap. Het Hof van Cassatie besliste in een recent arrest dat zo’n uitsluitingsbeding niet meer geldig is.

Lees volledig artikel

3 oktober 2016

mijn ouders duiden mij aan als begunstigde van een levensverzekering

In een standpunt van 21 maart 2016 (nr. 16029) gaat de Vlaamse Belastingadministratie bijzonder voortvarend tekeer.

Lees volledig artikel

23 september 2016

Invordering van onbetwiste schuldvorderingen

Op 1 juli 2016 traden de artikelen 1394/20 tot 1394/27 van het Gerechtelijk Wetboek in werking. Deze artikelen voerden een nieuwe procedure in (de IOS-procedure) die ondernemingen de mogelijkheid biedt om hun onbetwiste vorderingen op andere ondernemingen zonder de tussenkomst van een rechtbank in te vorderen.

Lees volledig artikel

Invordering van onbetwiste schuldvorderingen

16 september 2016

Vanaf 1 oktober moet u helm, rijbewijs en nummerplaat hebben voor snelste e-bikes

Speed pedelecs – elektrische fietsen die trapondersteuning bieden tot 45km/u – hebben voortaan een eigen plaats in de Wegcode. Vanaf 1 oktober 2016 is een nummerplaat verplicht voor deze categorie ‘bromfietsen’. Bestuurders moeten een helm dragen én over een rijbewijs beschikken.

Lees volledig artikel

31 augustus 2016

Naar wie gaan de fooien?

Voor het beantwoorden van de vraag of een werkgever een verdeling mag opleggen van de fooien die zijn werknemers ontvangen, is de Loonbeschermingswet de belangrijkste wettelijke bron. Inderdaad, daarbuiten laat het arbeidsrecht alles wat de loonvorming betreft, over aan wat werkgever en werknemer overeenkomen of wat het gebruik daarover zegt, de collectieve arbeidsovereenkomsten natuurlijk niet te na gesproken.

Lees volledig artikel

29 augustus 2016

Huurwaarde buitenlands onroerend goed – brengt de circulaire meer duidelijkheid?

De fiscale administratie heeft een nieuwe circulaire gepubliceerd waarin het begrip ‘huurwaarde’ voor niet verhuurde onroerende goederen die in het buitenland zijn gelegen verder wordt uitgewerkt. Het betreft een reactie op de rechtspraak van het Europees Hof waarbij België veroordeeld werd voor de verschillende fiscale behandeling van Belgische en buitenlandse tweede verblijven. Maar lang niet alle problemen zijn daarmee opgelost…

Lees volledig artikel

29 augustus 2016

Grondige hervorming vennootschapsbelasting in de maak

Minister van Financiën Johan Van Overtveldt heeft een plan voorbereid dat het huidige fiscale landschap grondig hertekent, in het bijzonder op het vlak van de vennootschapsbelasting.

Lees volledig artikel

Grondige hervorming vennootschapsbelasting in de maak

18 augustus 2016

Juridische tweedelijnsbijstand wijzigt (ten laatste) op 1 september

Uiterlijk op 1 september 2016 wordt het nieuwe systeem van de juridische tweedelijnsbijstand van kracht. Daarbij staan het evenwicht tussen de toegang van de rechtzoekende tot het gerecht en een billijker vergoeding voor de betrokken advocaten centraal.

Lees volledig artikel

18 augustus 2016

Btw voor advocatendiensten blijft gehandhaafd

Het Hof van Justitie ziet geen graten in de Belgische btw-heffing voor advocaten.

Lees volledig artikel

Btw voor advocatendiensten blijft gehandhaafd
Online geschillenbeslechting

25 juli 2016

Online geschillenbeslechting

E-commerce boomt, maar vindt nog altijd teveel obstakels op zijn weg.
Met het 'Online Dispute Resolution'-platform wil Europa het vertrouwen tussen koper en verkoper versterken en zo het potentieel van de onlinehandel alle kansen geven.

Lees volledig artikel

15 juli 2016

Elektronische Betekening

Na de eerste twee Potpourri-wetten werd met de derde Potpourri-wet van 4 mei 2016 de deur geopend voor de elektronische betekening, een verdere stap in de digitalisering van justitie.

Lees volledig artikel

Elektronische Betekening
Miserietaks discrimineert niet

4 juli 2016

Miserietaks discrimineert niet

Feitelijk samenwonenden betalen een verdeelrecht van 2,5 procent als een van hen de gemeenschappelijke woning inkoopt na een scheiding. Gehuwden en wettelijk samenwonenden betalen in dat geval slechts 1 procent. In zijn arrest van 25 mei 2016 zegt het Grondwettelijk Hof dat die zogenoemde miserietaks niet discriminerend is.

Lees volledig artikel

Schuldeisersbescherming bij kapitaalvermindering in de BVBA: lacune in de wetgeving

27 juni 2016

Schuldeisersbescherming bij kapitaalvermindering in de BVBA: lacune in de wetgeving

In een arrest van 9 juni 2016 heeft het Grondwettelijk Hof geoordeeld dat er een lacune bestaat in de vennootschapswetgeving met betrekking tot kapitaalverminderingen in BVBA's. Aan de schuldeisers van naamloze vennootschappen wier vorderingen het voorwerp uitmaken van een gerechtelijke procedure of arbitrage, werd immers in 2013 het recht verleend om een zekerheid te eisen. Aan schuldeisers van een BVBA die zich een gelijkaardige situatie bevinden, werd geen dergelijk recht toegekend. Deze situatie is volgens het Hof discriminerend.

Lees volledig artikel

27 juni 2016

EU-Hof: "Vlaams taaldecreet druist in tegen Europese regels "

Vlaanderen mag bedrijven niet verplichten om grensoverschrijdende facturen enkel en alleen in het Nederlands op te stellen. Dat zegt het Europees Hof van Justitie.

Lees volledig artikel

23 juni 2016

Hof van Cassatie velt princiepsarrest inzake architectenopdrachten beperkt tot ruwbouw wind- en waterdicht

Kan een architect zijn controle-opdracht beperken tot de ruwbouw-winddichtfase? Volgens een recent arrest van het Hof van Cassatie wel. De uitspraak komt er na een tuchtprocedure, waarbij de Orde van Architecten een cassatieberoep had ingesteld tegen een beslissing van de Raad van Beroep. NAV vraagt dat de Orde het korps nu duidelijk informeert over hoe zij voortaan met ruwbouw wind- en waterdichte opdrachten zal omgaan.

Lees volledig artikel

23 juni 2016

Formulieren voor inschrijving vennootschap aangepast

Momenteel is het de griffie van de rechtbank van koophandel die het buitenlands register op de hoogte brengt van de inschrijving in het rechtspersonenregister van de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) van een vennootschap die ontstaan is uit een grensoverschrijdende fusie. De griffie gebruikt daarvoor nu het ‘formulier III ter kennisgeving van de registerinschrijving van de uit de grensoverschrijdende fusie ontstane vennootschap’.

Vanaf 20 juni 2016 zal het rechtspersonenregister van de KBO het buitenlands register elektronisch op de hoogte brengen van de gewijzigde rechtstoestand van de vennootschap (nieuw art. 21/1, KB/W.Venn., ingevoegd bij art. 2, KB van 31 mei 2016).

De elektronisch ontvangen informatie van het register waarbij het ‘vennootschapsdossier’ (art. 3, richtlijn 2009/101/EG) werd aangelegd, zal kosteloos bekendgemaakt worden in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

De beheersdienst van de KBO zal zorgen voor de bekendmaking van de informatie en vervolgens de gegevens verder wijzigen of aanvullen (nieuw art. 21/2, KB/W.Venn., ingevoegd bij art. 3, KB van 31 mei 2016).

Formulieren voor inschrijving vennootschap aangepast

21 juni 2016

Hoge(re) belasting op gratis ter beschikking gestelde woning ongrondwettelijk?

Wie gratis een woning mag gebruiken van zijn werkgever of vennootschap, wordt voor dat gebruik belast op een zogenaamd voordeel van alle aard. Maar of de woning ter beschikking gesteld wordt door een rechtspersoon of een natuurlijk persoon, maakt fiscaal een groot verschil. Volgens het Gentse Hof van Beroep is dat onderscheid discriminerend.

Lees volledig artikel

10 juni 2016

Schrappen samenwonenden nu best hun beding van aanwas?

Heel wat samenwoners hebben een gezinswoning gekocht met een zogenaamde beding van aanwas. Maar is het fiscaal gezien niet beter om dit te schrappen nu de gezinswoning in de 3 gewesten is vrijgesteld?

Lees volledig artikel

Schrappen samenwonenden nu best hun beding van aanwas?

10 juni 2016

Bedragen rechtsplegingsvergoeding gestegen vanaf 1 juni 2016

Door een nieuwe overschrijding van het indexcijfer van de consumptieprijzen met tien punten vorige maand werden op 1 juni 2016 de bedragen van de rechtsplegingsvergoedingen automatisch met 10 % van de in het Koninklijk Besluit van 26 oktober 2007 vermelde bedragen verhoogd. Dat gebeurt conform art. 8 van datzelfde Koninklijk Besluit, dat een indexcijfer van 105,78 punten (basis 2004) als begincijfer instelde en bepaalde dat telkens als het indexcijfer met 10 punten stijgt of daalt de bedragen met 10 % moeten worden vermeerderd of verminderd.

7 juni 2016

Nieuwe regels vanaf 1 juni 2016

Welke regelgeving trad op 1 juni 2016 in werking?

Lees volledig artikel

Nieuwe regels vanaf 1 juni 2016

3 juni 2016

'Hoofddoekverbod in ondernemingen kan toelaatbaar zijn'

Een hoofddoekverbod in een onderneming kan toelaatbaar zijn als het verbod gebaseerd is op een algemeen bedrijfsreglement dat bepaalt dat zichtbare politieke, filosofisch en religieuze tekenen op het werk niet toegestaan zijn omdat het bedrijf een beleid van religieuze en levensbeschouwelijke neutraliteit voert. Dat stelt Kokott in haar conclusie in de zaak die een moslima en het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding (nu Unia) hadden aangespannen tegen G4S Secure Solutions.

Lees volledig artikel

3 juni 2016

Zelfstandigen automatisch vergoed bij hinder door werken

Zelfstandigen die hinder ondervinden van werken voor hun deur, moeten zich niet langer door een administratieve kluwen worstelen om een schadevergoeding te krijgen. Ze zullen vanaf 1 juli automatisch een vergoeding van 2.000 euro ontvangen.

Lees volledig artikel

Zelfstandigen automatisch vergoed bij hinder door werken
Aanvraag bijdragevermindering voor zelfstandigen die een activiteit uitoefenen in een crisissector

26 mei 2016

Aanvraag bijdragevermindering voor zelfstandigen die een activiteit uitoefenen in een crisissector

Voortaan zal het mogelijk zijn om te erkennen dat sommige sectoren “in crisis” verkeren. De zelfstandigen uit deze sectoren zullen dan ook bepaalde faciliteiten krijgen voor de betaling van hun sociale bijdragen. Willy Borsus, minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO’s, Landbouw en Maatschappelijke Integratie, heeft beslist dat alle landbouwsectoren en de Brusselse buurthandel en horeca erkend worden als “sector in crisis”.

Lees volledig artikel

18 mei 2016

Moeten verhuurders Airbnb ook 10 procent belastingen betalen?

De federale regering liet gisteren weten dat wie bijklust in de deeleconomie vanaf 1 juli 10 procent belastingen moet betalen. Alleen is het nog niet duidelijk of verhuurders via Airbnb ook onder die nieuwe regeling vallen.

Lees volledig artikel

Moeten verhuurders Airbnb ook 10 procent belastingen betalen?

18 mei 2016

Consumentenkredieten worden goedkoper

Enkele consumentenkredieten worden goedkoper. De maximale tarieven die mogen worden gevraagd voor sommige leningen en verkopen op afbetalingen dalen vanaf 1 juni. Dat heeft de federale overheidsdienst economie bekendgemaakt.

Lees volledig artikel

13 mei 2016

Advocatenbevestigingen

Recentelijk heeft er overleg plaatsgevonden tussen vertegenwoordigers van het IBR, van de Orde van Vlaamse Balies (OVB) en van de Orde van Franstalige en Duitstalige balies (Ordre des barreaux francophones et germanophone, OBFG) omtrent de problematiek van de advocatenbevestigingen.

Lees volledig artikel

Advocatenbevestigingen
Tot 100.000 euro boete als bank extra kosten van woonlening verzwijgt

4 mei 2016

Tot 100.000 euro boete als bank extra kosten van woonlening verzwijgt

Banken krijgen vanaf 1 december inspecteurs over de vloer om na te gaan of ze kosten verzwijgen die aan een woonlening vasthangen. Banken die herhaaldelijk in de fout gaan, riskeren boetes tot 100.000 euro.

Lees volledig artikel

4 mei 2016

Factuur verjaard?

Je aannemer stuurt je jaren nadat hij bij jou aan de slag was nog een factuur. Of je vergat een factuur te betalen en pas geruime tijd nadien krijg je een aanmaning. Moet je deze factuur nog betalen?

Lees volledig artikel

Faillissement voor vrije beroepen in de maak?

4 mei 2016

Faillissement voor vrije beroepen in de maak?

Ook een advocaat, notaris of dokter moet failliet verklaard kunnen worden, vindt minister van Justitie Koen Geens. Hij wil het faillissement mogelijk maken voor vrije beroepers, zo schrijven De Tijd en L'Echo.

Lees volledig artikel

4 mei 2016

Nieuwe regels vanaf 1 mei 2016

We zetten voor u een aantal regels op een rijtje die veranderden op 1 mei 2016.

Lees volledig artikel

Nieuwe regels vanaf 1 mei 2016

27 april 2016

Verplichting Nederlandstalige facturen op de helling

De advocaat-generaal bij het Europees Hof van Justitie legt een bom onder de Vlaamse taalwetgeving die van toepassing is op het handelsverkeer tussen bedrijven. De verplichting om facturen aan bedrijven in het buitenland in het Nederlands op te stellen is volgens hem in strijd met de vrijheid van verkeer. Meestal volgt het Hof van Justitie het standpunt van de advocaat-generaal, zodat de kans erg groot is dat aan deze historische wetgeving een einde komt.

Lees volledig artikel

21 april 2016

Uitvoerbaarheid bij voorraad

De wet van 19 oktober 2015 houdende wijziging van het burgerlijk procesrecht en houdende diverse bepalingen inzake justitie (Potpourriwet 1) heeft het burgerlijk procesrecht op diverse vlakken ingrijpend gewijzigd.

Eén van de wijzigingen betreft de voorlopige uitvoerbaarheid.

Lees volledig artikel

Ombudsdienst voor financiële geschillen ontvangt recordaantal klachten

21 april 2016

Ombudsdienst voor financiële geschillen ontvangt recordaantal klachten

De ombudsdienst in financiële geschillen, Ombudsfin, heeft vorig jaar een recordaantal van 3.375 klachten ontvangen, een stijging met 28,8 procent ten opzichte van 2014. Het overgrote deel van de klachten, 3.049, werd ingediend door consumenten, de overige 326 door financiële instellingen. "De stijging van het aantal klachten is vooral te wijten aan de grotere naamsbekendheid van Ombudsfin en niet zozeer aan slechtere dienstverlening", zegt ombudsman Françoise Sweerts.

Lees volledig artikel

21 april 2016

Europa beschuldigt Google van machtsmisbruik

De Europese Commissie is van oordeel dat Google met het Android besturingssysteem zijn positie op verschillende manieren misbruikt waardoor er geen concurrentie mogelijk is.

Lees volledig artikel

11 april 2016

Dit zijn je rechten als je garagist een stijging van de catalogusprijs wil doorrekenen

Fabrikanten en invoerders van nieuwe auto's verhogen op geregelde basis de aanbevolen catalogusprijs van hun auto's. Wat gebeurt er als zulke prijsstijging plaatsvindt tussen de bestelling van je auto en de levering daarvan? Kan de verkoper in dat geval vragen dat je bijbetaalt?

Lees volledig artikel

8 april 2016

De ultieme truc om erfbelasting te vermijden

Als de schenker van een hand- of bankgift binnen de 3 jaar ernstig ziek wordt, kan men het bewijs van de die bank- of handgift nog vlug registeren. Maar wat als het (verlengd) weekend voor de deur staat?

Lees volledig artikel

De ultieme truc om erfbelasting te vermijden

7 april 2016

Princiepsarrest omtrent erelonen advocaten

Op 24 maart 2016 sprak het Hof van Cassatie een princiepsarrest uit over advocatenerelonen, waarbij het Hof vasthoudt aan een strikte interpretatie van artikel 446ter Ger. W. Dat artikel bepaalt dat de raad van de orde beoordeelt of het ereloon is vastgesteld met billijke gematigdheid. Dat geldt wanneer de advocaat via een partijbeslissing zelf éénzijdig zijn ereloon vaststelt bij het einde van een zaak, maar het Hof van Cassatie bevestigt in het arrest expliciet dat dit ook geldt wanneer er voorafgaandelijk een geldige ereloonovereenkomst met de cliënt werd afgesloten en die overeenkomst werd uitgevoerd.

Lees volledig artikel

30 maart 2016

Dit moet je weten voor je een huis schenkt met voorbehoud van vruchtgebruik

Je wil een huis of appartement schenken aan (één van) je kinderen. In dat geval wordt er vaak voor geopteerd de schenking te doen onder voorbehoud van vruchtgebruik. Wat moet je daar van weten?

Lees volledig artikel

Dit moet je weten voor je een huis schenkt met voorbehoud van vruchtgebruik
Schenken van vastgoed spectaculair toegenomen

29 maart 2016

Schenken van vastgoed spectaculair toegenomen

Sinds 1 juli 2015 is de schenkbelasting voor onroerende goederen in het Vlaams Gewest fors lager. Sinds begin dit jaar zijn ook de tarieven in het Brussels en het Waals Gewest goedkoper. Daardoor wordt het interessanter onroerend patrimonium door te geven aan erfgenamen of aan derden.Lees volledig artikel

21 maart 2016

Bezwaar indienen – voortaan ook per fax en per e-mail

Je aanslagbiljet elektronisch ontvangen op je smartphone en hiertegen onmiddellijk per e-mail bezwaar indienen. Kan dit voortaan?

De laatste jaren heeft de rechtspraak reeds enkele malen de vormvoorwaarden voor het indienen van bezwaarschriften soepel geïnterpreteerd in het licht van huidige communicatiemiddelen. De administratie heeft in haar circulaire van 3 februari 2016 (Ci. nr. AAFisc 5/2016 (Ci.704.063)) de rechtspraak gevolgd, waardoor het indienen van een bezwaarschrift voortaan niet meer per brief dient te gebeuren.

Lees volledig artikel

Stijgende woningprijzen in 2016 en 2017

21 maart 2016

Stijgende woningprijzen in 2016 en 2017

Volgens kredietbeoordelaar Standard & Poor's zal de lage rente steeds meer Belgen aansporen om een woning te kopen. Hierdoor zouden de prijzen van huizen en appartementen met 1 procent stijgen in 2016 en met 2 procent in 2017. Dat blijkt uit een recent rapport van de kredietbeoordelaar over de Europese vastgoedmarkt. Maar wat betekent dit nu voor jou als eigenaar of toekomstige koper?

Lees volledig artikel

21 maart 2016

KMO-portefeuille: vernieuwd ondersteuningsbeleid vanaf 1 april 2016

Vanaf 1 april 2016 verandert het landschap van de KMO-portefeuille en zullen er twee subsidie-instrumenten zijn: een brede, vereenvoudigde KMO-portefeuille ter ondersteuning van de professionalisering van de Vlaamse KMO’s en de nieuwe KMO groeisubsidie voor bedrijven met groeiambities.

Lees volledig artikel

KMO-portefeuille: vernieuwd ondersteuningsbeleid vanaf 1 april 2016

16 maart 2016

U staat op de zwarte lijst van wanbetalers, wat nu?

Eind 2010 stonden er niet minder dan 365 374 Belgen op de zwarte lijst van de banken, en het jaar voordien bijna 58 000 op die van de verzekeraars. Hoe en waarom komt u op een zwarte lijst terecht? En wat kunt u eraan doen?

Lees volledig artikel

15 maart 2016

btw-statuut syndici blijft ongewijzigd

Belangrijk voor de vastgoedsector is dat de nieuwe BTW-plicht voor bestuurders-rechtspersonen geen impact heeft op de administratieve tolerantie voor syndici-rechtspersonen. Dat konden we in 2014 reeds meegeven en is nu opnieuw bevestigd door de FOD Financiën.

Lees volledig artikel

Lexis Advocaten in Voka Ondernemers Magazine

12 maart 2016

Lexis Advocaten in Voka Ondernemers Magazine

Lexis Advocaten had de eer om in de Voka Krant toelichting te geven bij de wijziging van de kantoornaam en het nieuwe kantoorprofiel.

Lees volledig artikel

12 maart 2016

Wat verandert er op 1 maart 2016?

We zetten voor u een aantal zaken op een rijtje die veranderen op 1 maart 2016.

Lees volledig artikel

Wat verandert er op 1 maart 2016?
Faillissementen dalen voor tweede jaar op rij

26 januari 2016

Faillissementen dalen voor tweede jaar op rij

Het aantal faillissementen heeft een duik gemaakt van 6,9 procent in 2015, zo berekende Roularta Business Information. Daarmee komt er een vervolg op de daling van 2014. Restaurants en bouw blijven de sectoren met de meeste faillissementen.

Lees volledig artikel