Aandacht voor 
het behoud van uw
commerciële relatie 
met uw klanten 

Expertise 
en transparantie

Bevoorrechte partner
van ondernemers

Jong en 
dynamisch team

Wij gaan voor 
een totaalaanpak

Steeds online 
toegang tot uw dossiers

Unieke en voordelige 
abonnementsformules

Invorderingexperts

Geen financiële 
verrassingen

Hervormd pandrecht in werking getreden

25 september 2018

Hervormd pandrecht in werking getreden

Het pandrecht geeft de pandhouder het recht om bij voorrang boven de andere schuldeisers te worden betaald uit de goederen waarop het pand slaat. De wetgever benadrukt dat dit recht van voorrang geldt als een voorrecht (cf. hypotheekwet).

Het pandrecht kan niet alleen een roerend lichamelijk of onlichamelijk goed als voorwerp hebben. Het kunnen ook goederen die roerend zijn uit hun aard, maar onroerend zijn geworden door bestemming. Het pandrecht strekt zich – binnen het overeengekomen bedrag – uit tot de hoofdsom van de gewaarborgde schuldvordering en tot de aanhorigheden (zoals interest, uitwinningskosten). Het pandrecht op een schuldvordering is enkel nog mogelijk via de zogenaamde ‘controle’ of buitenbezitstelling.

Hierdoor wordt het pandrecht tegenwerpelijk aan derden zodra de pandhouder de pandovereenkomst heeft gesloten. Op dat moment komt hij in het bezit van de in pand gegeven schuldvordering. De pandhouder krijgt echter alleen het bezit krachtens de pandovereenkomst als hij ook bevoegd is om de kennisgeving te doen aan de schuldenaar van de verpande schuldvordering. De verpanding is pas tegenwerpelijk aan de schuldenaar van de verpande schuldvordering nadat de verpanding hem ter kennis is gebracht of door hem erkend is.

Verkopers zullen een beding van eigendomsvoorbehoud kunnen registreren in het pandregister. Dat is geen verplichting en niet noodzakelijk voor de geldigheid of de tegenwerpelijkheid van het beding. Bij registratie van het eigendomsvoorbehoud is de verkoper aansprakelijk voor alle schade die het gevolg is van registratie van onjuiste gegevens. De koper moet bovendien door de verkoper schriftelijk ingelicht worden over de registratie.

De  pandgever kan aan de pandhouder vragen om onjuist geregistreerde gegevens te verwijderen of te veranderen. Als pandhouder en pandgever het niet eens zijn, zal hun geschil moeten opgelost worden door de rechtbank. Iedereen kan het pandregister raadplegen. Enkel hierdoor is de aan de registratie gekoppelde tegenstelbaarheid te verantwoorden.

De vernieuwing van de registratie in het pandregister kan volledig of gedeeltelijk zijn. Bij een volledige vernieuwing wordt de oorspronkelijke registratie in zijn oorspronkelijke versie ongewijzigd bevestigd voor een nieuwe termijn van tien jaar. Gaat de vernieuwing gepaard met een vermindering van het maximaal gewaarborgde bedrag of van de omvang van de in pand gegeven goederen, dan spreekt men van een gedeeltelijke vernieuwing.

Ook bij de verwijdering van de registratie zijn er twee mogelijkheden: een gehele of gedeeltelijke verwijdering. Na de uitwinning kan iedere belanghebbende partij naar de rechter stappen om de wijze van uitwinning of de aanwending van de opbrengst te betwisten. Dat moet binnen een termijn van één maand gebeuren, vanaf de kennisgeving van het einde van de uitwinning door de pandhouder. Oorspronkelijk was een termijn van één jaar voorzien. Door de termijn in te korten, wordt een lange periode van onzekerheid vermeden.

Belanghebbenden aan wie de pandhouder de uitwinning niet heeft betekend, krijgen iets meer tijd. Ze hebben drie maanden vanaf het einde van de uitwinning om hun vordering in te stellen.

Bron:  www.graydon.be;  Wet van 25 december 2016 houdende de wijziging van verscheidene bepalingen betreffende de zakelijke zekerheden op roerende goederen, BS 30 december 2016, in werking getreden op  1 januari 2018.

terug naar overzicht