Aandacht voor 
het behoud van uw
commerciële relatie 
met uw klanten 

Expertise 
en transparantie

Bevoorrechte partner
van ondernemers

Jong en 
dynamisch team

Wij gaan voor 
een totaalaanpak

Steeds online 
toegang tot uw dossiers

Unieke en voordelige 
abonnementsformules

Invorderingexperts

Geen financiële 
verrassingen

EBIT, EBITDA, REBITDA - De mythes ontsluierd

19 oktober 2018

EBIT, EBITDA, REBITDA - De mythes ontsluierd

Wat moeten ze weten om zich een goed oordeel te kunnen vormen over de financiële gezondheidstoestand van een bedrijf, en hoe kunnen ze eventuele aandachtspunten tijdig detecteren en indien nodig remediërende maatregelen nemen? Vragen omtrent EBIT, EBITDA en REBITDA zijn courant. Wat is dat nu precies en wat leren we eruit?

Normale activiteiten
Welnu, EBIT staat voor Earnings Before Interests and Taxes, en komt dus overeen met het lijntje “resultaat uit de gewone bedrijfsactiviteiten” in de statutaire jaarrekening. Het is een goede maatstaf om de winstgevendheid van een bedrijf af te leiden uit de normale activiteiten. Hierbij maken we abstractie van de manier waarop het gefinancierd wordt of kasoverschotten succesvol belegd worden, alsook van de belastingdruk op de gerealiseerde resultaten. 

Waardering van de onderneming
EBITDA daarentegen staat voor Earnings Before Interests and Taxes and Depreciations and Amortizations.

Wanneer we dit willen zoeken in de statutaire jaarrekening vertrekken we van het hiervoor genoemde “bedrijfsresultaat uit de gewone bedrijfsactiviteiten”. Daaraan voegen we alle kosten en opbrengsten die geen kasuitgaven of kasinkomsten vertegenwoordigen terug toe (of trekken we ervan af). Dat zijn bijvoorbeeld de afschrijvingen, de waardeverminderingen, voorzieningen en reserves die worden aangelegd of teruggenomen voor onder andere problemen met niet-invorderbare handelsvorderingen en verouderde of onverkoopbare voorraden en goederen. De EBITDA is een interessante parameter omdat hij abstractie maakt van de impact van het investeringsbeleid van de beoordeelde vennootschap, alsook van de manier waarop het bedrijf omgaat met het aanleggen of terugnemen van al deze voorzieningen en waardeverminderingen. De EBITDA is in het merendeel van de gevallen ook de basis die gebruikt wordt voor de waardering van een vennootschap. Zo gebruikt men meestal een multiple op de EBITDA als maatstaf voor de waardering van de onderneming.

Genormaliseerd bedrijfsresultaat
REBITDA ten slotte is een verdere verfijning van de EBITDA. De R staat voor “Recurring”, oftewel recurrent. Dat betekent dat we alle éénmalige of niet-terugkerende elementen zowel in plus als in min elimineren om een soort genormaliseerd bedrijfsresultaat uit te filteren. Dit is een term die zeer vaak gehanteerd wordt door beursgenoteerde bedrijven. Zij zijn namelijk verplicht hun werkelijk behaald bedrijfsresultaat te becijferen, uitgezuiverd van alle mogelijke éénmalige factoren. Zo wordt de vergelijkbaarheid van de bedrijfsresultaten van het ene boekjaar ten opzichte van het andere bevorderd.

Bron: 
Patrick De Schutter
Bedrijfsrevisor-Vennoot KPMG
Co-gedelegeerd bestuurder Instituut van het Familiebedrijf

terug naar overzicht