Aandacht voor 
het behoud van uw
commerciële relatie 
met uw klanten 

Expertise 
en transparantie

Bevoorrechte partner
van ondernemers

Jong en 
dynamisch team

Wij gaan voor 
een totaalaanpak

Steeds online 
toegang tot uw dossiers

Unieke en voordelige 
abonnementsformules

Invorderingexperts

Geen financiële 
verrassingen

Alle vennootschappen zijn voortaan ondernemingen

9 november 2018

Alle vennootschappen zijn voortaan ondernemingen

Het onderscheid tussen de handels- en burgerlijke vennootschap wordt al lange tijd als verouderd en achterhaald gezien. Toch oefenen heel wat vrije beroepers hun activiteit vaak uit onder de noemer ‘burgerlijke vennootschap met handelsvorm’. Door het verdwijnen van dit onderscheid, worden alle vennootschappen sinds 1 november 2018 als onderneming bestempeld. Ze zullen bijgevolg aan het ondernemingsrecht worden onderworpen. Dit heeft zowel op praktisch als op juridisch vlak belangrijke gevolgen.

Praktische gevolgen

Burgerlijke vennootschappen met handelsvorm moeten vanaf 1 november 2018 de vermelding van hun vennootschapsvorm aanpassen. Dit is het geval voor alle vennootschapsstukken en belangrijke documenten, denk maar aan facturen, offertes, briefwisselingen, etc. De term burgerlijke vennootschap moet in alle documenten en stukken verdwijnen.

Maar is er ook een statutenwijziging (en authentieke akte) vereist? Volgens de Minister van Justitie niet. De aanpassing van de rechtsvorm gebeurt namelijk automatisch door de inwerkingtreding van de nieuwe wet. Het volstaat dan ook om de wijziging bij de eerstvolgende statutenwijziging mee op te nemen.

Juridische gevolgen

Het verdwijnen van het onderscheid heeft ook belangrijke gevolgen op juridisch vlak. Vanaf 1 november 2018 worden alle vennootschappen, zoals vermeld, als onderneming gekwalificeerd en worden ze dus aan het ondernemingsrecht onderworpen. Dit betekent dat deze vennootschappen onderworpen zullen worden aan het vrije bewijsrecht en aan het insolventierecht. Maar ook de bevoegdheid van de rechtbanken zal veranderen.

  

Vrije bewijsvoering

Vanaf 1 november 2018 zullen de huidige burgerlijke vennootschappen met rechtsvorm onderworpen worden aan het vrije bewijsrecht. Dit betekent dat aanvaarde facturen of de boekhouding vanaf dan als bewijs kunnen worden gebruikt. Ook vrije beroepers zullen vanaf dat moment facturen die ze niet aanvaarden kunnen protesteren. De regels gelden enkel bij geschillen tussen ondernemingen.

Bevoegdheid ondernemingsrechtbank

De bestaande rechtbanken van koophandel zullen worden omgevormd tot ondernemingsrechtbanken. Vanaf 1 november 2018 zullen zij in eerste aanleg bevoegd zijn voor geschillen tussen en tegen ondernemingen. De huidige burgerlijke vennootschappen zullen vanaf dan eveneens onder de bevoegdheid van de ondernemingsrechtbank vallen. De ondernemingsrechtbank is echter niet bevoegd voor geschillen van natuurlijke personen-ondernemingen m.b.t. handelingen die kennelijk vreemd zijn aan de onderneming.

Insolventierecht

Burgerlijke vennootschappen zijn sinds de inwerkingtreding van de nieuwe insolventiewetgeving op 1 mei 2018 onderworpen aan het insolventierecht. Dit betekent dat vrije beroepers sinds 1 mei 2018 de procedure gerechtelijke reorganisatie kunnen aanvragen. Daarnaast kunnen ze ook in staat van faillissement worden verklaard.

Onverenigbaarheden

Heel wat wetten schrijven voor dat bepaalde vrije beroepen naast hun huidige functie geen andere functie of beroep kunnen uitoefenen. Dit wordt ook wel onverenigbaarheden genoemd. Ze zorgen ervoor dat deze vrije beroepers onafhankelijk kunnen zijn. Zij mogen naast hun functie dan ook geen bestuursmandaat uitoefenen in een handelsvennootschap. Maar blijven die onverenigbaarheden nog van toepassing met het nieuwe ondernemingsrecht? De Wet voorziet op dat vlak in een uitzonderingsbepaling. De bestaande onverenigbaarheden voor de gereglementeerde beroepen blijven dus ook binnen het nieuwe ondernemingsrecht gelden.

 

Geschreven door Vandelanotte   (accountantskantoor- en auditkantoor  )

terug naar overzicht