Aandacht voor 
het behoud van uw
commerciële relatie 
met uw klanten 

Expertise 
en transparantie

Bevoorrechte partner
van ondernemers

Jong en 
dynamisch team

Wij gaan voor 
een totaalaanpak

Steeds online 
toegang tot uw dossiers

Unieke en voordelige 
abonnementsformules

Invorderingexperts

Geen financiële 
verrassingen

Verhuur van vastgoed

11 december 2018

Verhuur van vastgoed

Verhuur van vastgoed tussen BTW-belastingplichtigen kan optioneel aan BTW worden onderworpen. Ook kortdurende ter beschikkingstelling van vastgoed wordt aan BTW onderworpen, en de BTW-aspecten voor de verhuur van opslagplaatsen worden versoepeld. 

1/

Het algemeen principe dat verhuur van vastgoed vrijgesteld is van BTW, blijft behouden. Dit maakt dat de verhuurder dan ook de BTW op de aankoop of de bouw van het vastgoed in kwestie niet in aftrek kan brengen.

Op vandaag bestaan er 6 uitzonderingen op deze BTW-vrijstelling:

Vanaf 01.01.2019 worden daar 2 uitzonderingen aan toegevoegd:

 2/

Optionele verhuur van vastgoed met BTW

  1. Basisvoorwaarden  

De basisvoorwaarden om de optie tot verhuur van vastgoed met BTW te kunnen uitoefenen, zijn:

De verhuur van een gedeelte van een gebouw komt in aanmerking voor zover dit gedeelte zelfstandig kan worden geëxploiteerd en er van buitenaf een toegang is tot deze ruimtes. 

Of een terrein bijhorend is , wordt beoordeeld volgens het kadastraal perceel waarop het betrokken gebouw is opgericht.

De optie voor verhuur met BTW is enkel mogelijk voor nieuwe gebouwen of vernieuwbouw ( waarbij de BTW op de oprichtingswerken van het gebouw eerst opeisbaar is geworden vanaf 01.10.2018) . 

2. Uitoefening BTW-optie 

Ingeval geopteerd wordt voor verhuur met BTW, geldt deze optie voor de duur van de huurovereenkomst. 

Bij het afsluiten van een nieuwe huurovereenkomst of verlenging van een bestaande overeenkomst moet telkens opnieuw geopteerd worden voor verhuur met BTW. 

3 Normale huurwaarde als maatstaf van heffing

Om eventuele misbruiken te voorkomen, wordt een minimummaatstaf van heffing ingevoerd waarop BTW moet aangerekend worden , ook al is de overeengekomen huur lager, en wel in volgende gevallen:

Deze minimummaatstaf van heffing is de normale waarde, zijnde een marktconforme huurprijs.

4 Bijzondere herzieningstermijn bij optionele BTW-verhuur 

Door BTW aan te rekenen op de verhuur van het vastgoed, zal de verhuurder de BTW op de bouwkosten kunnen recupereren. 

Gevolg is wel dat de BTW-herzieningstermijn voor het gebouw over 25 jaar zal lopen in plaats van de gebruikelijke 15 jaar. 

3/

Verplichte korte termijn verhuur met BTW

Korte termijn verhuur zal voortaan principieel aan BTW worden onderworpen. Onder korte termijn verhuurwordt verstaan de verhuur voor een periode die niet meer dan 6 maanden duurt. 

Uitzonderingen op dit principe zijn als volgt:

Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2019. De op 1 januari 2019 lopende huurovereenkomsten blijven van de vrijstelling van BTW genieten tot het einde van hun oorspronkelijk duurtijd.

4/ 

Versoepeling van BTW-regeling voor verhuur opslagplaatsen

Het ter beschikking stellen van ruimtes voor de opslag van goederen is op vandaag verplicht aan BTW onderworpen. Daartoe is wel vereist dat het gebouw uitsluitend voor de opslag van goederen wordt gebruikt en dat de kantoorruimte in het gebouw niet meer dan 10% van de oppervlakte of het volume van het gebouw uitmaakt.

Deze regelgeving wordt met ingang van 1 januari 2019 tegelijk ruimer en enger.

Vooreerst wordt het begrip opslagplaats belangrijk verruimd. Voortaan komen ruimtes in aanmerking die voor meer dan 50% voor de opslag van goederen worden gebruikt op voorwaarde dat die ruimtes voor niet meer dan 10% als verkoopruimte worden aangewend.

Voorts wordt de verplichte toepassing van BTW op de verhuur van opslagruimtes beperkt tot de gevallen waarin niet voor verhuur met BTW kan worden geopteerd, dus enkel nog bij verhuur aan particulieren of andere niet-BTW belastingplichtigen.

Wordt echter verhuurd aan een BTW-belastingplichtige , dan kan voor verhuur met BTW wordengeopteerd. Deze regeling geldt ook voor bestaande opslagruimtes.

Lopende contracten die onder de huidige regelgeving met BTW worden verhuurd, blijven na 1 januari 2019 verplicht aan BTW onderworpen totdat de duurtijd van de overeenkomst is verstreken. 

Betreft de lopende overeenkomst een ruimte die voor minder dan 90% maar meer dan 50% wordt gebruikt voor de opslag van goederen, dan kunnen partijen vanaf 1 januari 2019 voor de toepassing van BTW opteren. 

Bron: Jan Sandra (advocaat-vennoot) & Anouck Sandra (advocaat-vennoot)

terug naar overzicht