Aandacht voor 
het behoud van uw
commerciële relatie 
met uw klanten 

Expertise 
en transparantie

Bevoorrechte partner
van ondernemers

Jong en 
dynamisch team

Wij gaan voor 
een totaalaanpak

Steeds online 
toegang tot uw dossiers

Unieke en voordelige 
abonnementsformules

Invorderingexperts

Geen financiële 
verrassingen

23 juni 2016

Hof van Cassatie velt princiepsarrest inzake architectenopdrachten beperkt tot ruwbouw wind- en waterdicht

“In een arrest van 16 mei 2016 heeft het Hof van Cassatie principieel stelling ingenomen inzake de mogelijkheid om de opdracht van een architect te beperken tot de ruwbouw wind- en waterdicht. Het Hof erkent uitdrukkelijk dat na de uitvoering van de ruwbouwwerken de architect niet gehouden is verdere tussenkomsten te verlenen voor de afwerkingswerken, die op zich wettelijk zijn vrijgesteld van de medewerking van een architect of waarvoor op zich geen stedenbouwkundige vergunning vereist is.”

Belangrijke gevolgen

We citeren verder:
“Het arrest van het Hof van Cassatie van 16 mei 2016 heeft belangrijke gevolgen voor de rechtspraktijk. Er wordt door het Hof immers uitdrukkelijk bevestigd dat de architect zijn controleopdracht kan beperken tot de ruwbouw-winddichtfase, tenzij de afwerkingswerken de oplossing van een constructieprobleem met zich meebrengen of de stabiliteit van het gebouw wijzigen. Met deze laatste toevoeging lijkt het Hof van Cassatie aan te geven dat voor zover in de afwerkingsfase toch werken worden uitgevoerd waarvoor op zich een stedenbouwkundige vergunning vereist is én die niet overeenkomstig de wet zijn vrijgesteld van de medewerking van een architect, de architect hierop toch controle dient uit te voeren.”

Clausules in architectenovereenkomst

Een laatste citaat:
“De discussie of het principieel mogelijk is om de controle van de architect te beperken tot de ruwbouw-windichtfase is daarmee beslecht. Het is voor de architect evenwel nog steeds van belang om feitelijk te bepalen wat behoort tot de ruwbouw-winddichtfase en na te gaan of er tijdens de afwerkingsfase geen werken meer moeten worden uitgevoerd die de oplossing van een constructieprobleem met zich meebrengen of de stabiliteit van het gebouw wijzigen. Het is bijgevolg aangewezen om in de architectenovereenkomst de nodige clausules op te nemen ten einde de beperking van de opdracht van de architect tot de ruwbouw-winddichtfase helder te omschrijven om feitelijke discussies te vermijden. Daarnaast zullen ook de plannen en bestekken die de architect in het raam van zijn beperkte opdracht opstelt, van belang kunnen zijn om in geval van betwisting aan te tonen dat alle werken waarvoor de tussenkomst van een architect is vereist, wel degelijk onder zijn controle werden uitgevoerd.”

Wettelijke en deontologische impact?

Momenteel worden architectencontracten waarin de architectenopdracht wordt beperkt tot de ruwbouw wind- en waterdicht nog steeds door sommige provinciale raden geweigerd. Het arrest van het Hof van Cassatie van 19 mei 2016 bevestigt nochtans een eerder arrest van het Hof van Beroep van Luik uit 2014. Het NAV vraagt nu aan de Orde om het architectenkorps duidelijk te informeren over de wettelijke en deontologische implicaties van het arrest van het Hof van Cassatie, in het bijzonder wat betreft de inhoud van de architectencontracten.

(Met dank aan Caluwaerts-Uytterhoeven Advocaten)

terug naar overzicht