Aandacht voor 
het behoud van uw
commerciële relatie 
met uw klanten 

Expertise 
en transparantie

Bevoorrechte partner
van ondernemers

Jong en 
dynamisch team

Wij gaan voor 
een totaalaanpak

Steeds online 
toegang tot uw dossiers

Unieke en voordelige 
abonnementsformules

Invorderingexperts

Geen financiële 
verrassingen

Invordering van onbetwiste schuldvorderingen

23 september 2016

Invordering van onbetwiste schuldvorderingen

Met het Koninklijk Besluit dd. 16 juni tot vaststelling van de inwerkingtreding van de artikelen 9 en 32 tot 40 van de wet van 19 oktober 2015, houdende wijziging van het burgerlijk procesrecht, en tot uitvoering van de administratieve procedure tot invordering van de onbetwiste geldschulden in artikelen 1394/20 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek (BS 22 juni 2016), werd een nagelnieuwe procedure voor de inning van onbetwiste schuldvorderingen in het leven geroepen, kortweg de IOS-procedure.

Via deze louter administratieve procedure wordt getracht een executoriale titel te bekomen via de gerechtsdeurwaarder in maximum anderhalve maand.

Aangezien minder dan 70% van de facturen op tijd betaald worden en ruim 10% van de klanten later dan 90 dagen na de vervaldag betaalt, is het bestaan van dergelijke "snelle" procedure in veel opzichten toe te juichen.

De IOS-procedure verloopt in drie fases.

FASE 1. VOORBEREIDING VAN HET DOSSIER DOOR DE ADVOCAAT

Wanneer wordt gekozen voor de IOS-procedure , bereid de advocaat het dossier voor. De advocaat is de eerste rechter en controleert of de voorwaarden voor de toepassing van de IOS-procedure vervuld zijn.

Conform de wet, dient ook aan volgende voorwaarden te worden voldaan:

- Schuldeiser en schuldenaar komen voor in een ondernemingsdatabank (België: KBO ; Europa: Europees ondernemingsregister)
- Zeker en vaststaande vordering
- Geldschuld
- Geen verjaring

FASE 2. BETEKENING VAN DE AANMANING TOT BETALEN

De IOS-procedure kan worden toegepast voor een ongelimiteerde hoofdsom + bijkomende kosten (schadevergoeding en intresten die maximaal 10 % van de hoofdsom mogen uitmaken) + invorderingskosten (bestaande uit gerechtsdeurwaarderskosten; advocatenkosten vallen hier niet onder).

De schuldenaar krijgt 1 maand vanaf datum van betekening van aanmaning tot betalen om te reageren.

Hypothese 1: de schuldenaar betaalt alles: Het dossier wordt afgesloten en terug overgemaakt aan de advocaat. Het beschikbare geld wordt overgemaakt.

Hypothese 2: de schuldenaar betaalt een stuk maar betwist niet: Na verloop van 1 maand, stelt de gerechtsdeurwaarder een pv van niet-betwisting op voor de openstaande som. Hiermee kan verder worden uitgevoerd.

Hypothese 3: de schuldenaar vraagt betalingsfaciliteiten en houdt zich bovendien aan dat afbetalingsplan: De vordering wordt opgeschort.

Hypothese 4: de schuldenaar BETWIST de schuld (hierbij is een motivering vereist): de gerechtsdeurwaarder dient het dossier af te sluiten en terug over te maken aan de advocaat. Waarna alsnog een vonnis (uitvoerbare titel) kan worden bekomen, ditmaal via een dagvaarding voor de bevoegde rechtbank.

FASE 3. PROCES-VERBAAL VAN NIET-BETWISTING EN VERDER VERLOOP

Ten vroegste 1 maand en 8 dagen na de betekening van de aanmaning tot betalen maakt de gerechtsdeurwaarder een proces-verbaal van niet-betwisting op.

Dit proces-verbaal van niet-betwisting wordt samen met de voorgaande stukken ingevoerd in een computersysteem, teneinde de uitvoerbaarverklaring te verkrijgen.
Een magistraat en de Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders tekenen voor akkoord. Bovendien zal hierbij een formulier van tenuitvoerlegging worden aangebracht op het proces-verbaal. Op die manier kan de uitvoering worden aangevat.

HOE KUNNEN WIJ U HELPEN

Lexis Advocaten zijn specialisten in debiteurenbeheer.

Wij zetten uw klanten aan om de betalingstermijn te respecteren. Is er toch een invordering nodig, dan zetten wij samen met u de nodige stappen.

Onze aanpak resulteert in minder openstaande facturen, minder financiële verliezen, minder tijdverlies en administratie, minder liquiditeitsproblemen.

Wij staan u dan ook graag bij in uw verder debiteurenbeheer.

terug naar overzicht