Aandacht voor 
het behoud van uw
commerciële relatie 
met uw klanten 

Expertise 
en transparantie

Bevoorrechte partner
van ondernemers

Jong en 
dynamisch team

Wij gaan voor 
een totaalaanpak

Steeds online 
toegang tot uw dossiers

Unieke en voordelige 
abonnementsformules

Invorderingexperts

Geen financiële 
verrassingen

3 mei 2017

Verplichte bijdrage aan Fonds voor juridische tweedelijnsbijstand vanaf 1 mei

Normaal gezien moet in burgerlijke zaken elke eisende partij 20 euro betalen voor elke gedinginleidende akte die op één van de rollen wordt ingeschreven. De bijdrage moet evenwel niet betaald worden door:

■ door personen die juridische tweedelijnsbijstand of rechtsbijstand genieten;
■ bij vorderingen op grond van artikel 68 van de Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 of artikel 53 tweede lid van de wetten betreffende de preventie van beroepsziekten van 3 juni 1970;
■ bij vorderingen bedoeld in artikelen 579 6°, 580, 581 en 582 1° en 2° van het Gerechtelijk wetboek ingesteld door of tegen de sociaal verzekerden persoonlijk;
■ bij vorderingen inzake toelating tot de procedure collectieve schuldenregeling bedoeld in artikel 1675/4 van het Gerechtelijk wetboek ;
■ in bepaalde gevallen waar het openbare ministerie een vordering inleidt, bedoeld in artikel 138bis van het Gerechtelijk Wetboek . Onder andere vorderingen die de openbare orde raken en de bescherming beogen van kwetsbare personen (bv. vorderingen inzake ouderlijk gezag).

Is wel een bijdrage verplicht, dan vereffent het rechtscollege het bedrag in de eindbeslissing die in de kosten verwijst.

Wanneer evenwel de in het ongelijk gestelde partij veroordeeld is tot betaling (niet van toepassing indien deze partij geniet van juridische tweedelijnsbijstand of rechtsbijstand), dan wordt de bijdrage ingevorderd door de administratie van de FOD Financiën die belast is met de inning en invordering van de niet-fiscale schuldvorderingen. De griffies zullen de rechterlijke beslissingen bundelen en elke 3 maanden doorsturen naar de FOD Financiën. Ze voegen hierbij een namenlijst van alle partijen die in deze omstandigheden veroordeeld zijn tot het betalen van de bijdrage. En de betrokken bedragen en rolnummers. De FOD Financiën zal de geinde bijdragen op zijn beurt per kwartaal doorsturen naar het Fonds voor de juridische tweedelijnsbijstand.     

 

 

Bron: Legalworld.be

terug naar overzicht