Aandacht voor 
het behoud van uw
commerciële relatie 
met uw klanten 

Expertise 
en transparantie

Bevoorrechte partner
van ondernemers

Jong en 
dynamisch team

Wij gaan voor 
een totaalaanpak

Steeds online 
toegang tot uw dossiers

Unieke en voordelige 
abonnementsformules

Invorderingexperts

Geen financiële 
verrassingen

25 juli 2017

Update btw: regeling schadegevallen vanaf 1 januari 2018 niet langer vrijgesteld

1. Algemeen

De administratie verduidelijkt allereerst onder welke voorwaarden een dienstverrichter kan worden aangemerkt als een makelaar of lasthebber inzake verzekering of herverzekering:

– De dienstverrichter moet in principe in betrekking staan met de verzekeraar en met de verzekerde. Dit wordt ook aanvaard in situaties waarbij een tussenpersoon enkel betrekking onderhoudt met een partij die op haar beurt rechtstreeks betrekkingen heeft met de verzekeringspartijen (cf. de situatie van een sub-agent).

– Daarnaast dient de activiteit van de dienstverrichter essentiële aspecten van de functie van verzekeringstussenpersoon te dekken, zoals het zoeken van nieuwe cliënten en het in contact brengen van die nieuwe cliënten met de verzekeraar.

Vervolgens stelt de administratie dat de vrijstelling voor diensten van makelaars en lasthebbers betrekking heeft op:

– de eigenlijke tussenkomst van de makelaar of lasthebber bij het sluiten van een verzekeringscontract;

– de handelingen van beheer die de makelaar of lasthebber verricht op voorwaarde dat ze betrekking hebben op de verzekeringscontracten die zijn gesloten of gewijzigd door zijn tussenkomst en dat gedurende de volledige looptijd van deze overeenkomsten.

Als handelingen van beheer kunnen o.m. worden aangemerkt:

– de berekening van het bedrag van de premies,
– de incassering van deze premies,
– de invordering van de onbetaalde premies,
– de tussenkomst in de regeling van schadegevallen,
– het onderzoek van de aanpassingen in het contract gevraagd door de klant of door de maatschappij.

De diensten verricht als schade-expert zijn evenwel uitdrukkelijk van de vrijstelling uitgesloten.

2. Wijziging standpunt regeling schadegevallen

Tot op heden ging de administratie er van uit dat de door derden verrichte diensten die kaderen in de opdracht van het regelen van schadegevallen eveneens konden genieten van de vrijstelling voorzien voor makelaars en lasthebbers inzake verzekeringen, zelfs wanneer deze diensten werden verstrekt door een belastingplichtige die niet is tussengekomen bij het sluiten van het contract (zie beslissing nr. E.T.103.851/3 van 20.01.2007).

Middels onderhavige circulaire wijzigt de administratie nu haar standpunt met betrekking tot diensten verricht in het kader van de regeling van schadegevallen. Deze wijziging kwam er ten gevolge van een arrest van het Hof van Justitie van 17 maart 2016 (zaak C-40/15, Aspiro).

Als gevolg van deze wijziging worden o.m. de volgende handelingen btw-belast:

– het in ontvangst nemen van schadeaangiftes,
– het uitvoeren van inhoudelijke schadeafwikkeling,
– het opstellen van technische rapporten,
– onderzoek van bezwaren en klachten over de schadeafwikkeling;
– verzorgen van briefwisseling met de cliënt (met inbegrip van de wettelijke kennisgevingen).

De administratie benadrukt echter dat de hierboven opgesomde diensten vrijgesteld blijven indien zij worden verricht in het kader van een verzekeringsovereenkomst waarbij de makelaar of lasthebber wél is tussengekomen.

Tot slot wordt aangegeven dat het btw-statuut van onderschrijvingsagenten in een afzonderlijke circulaire zal worden toegelicht.

3. Inwerkingtreding

Bij wijze van toegeving wordt verduidelijkt dat de nieuwe btw-kwalificatie t.a.v. diensten verricht in het kader van de regeling van schadegevallen pas uitwerking zal hebben voor de opdrachten die worden toegewezen vanaf 1 januari 2018. Belastingplichtigen die dergelijke diensten verrichten dienen in de tussentijd hun btw-situatie grondig te beoordelen en de impact van dit gewijzigde standpunt in kaart te brengen. Kantoor Tiberghien heeft de nodige expertise in huis om in dit kader gespecialiseerde bijstand te verlenen.

Bron: Circulaire 2017/C/36 van 12 juni 2017 betreffende handelingen van verzekering en herverzekering 

Geschreven door Tiberghien Advocaten (https://www.tiberghien.com/nl/)

terug naar overzicht