Aandacht voor 
het behoud van uw
commerciële relatie 
met uw klanten 

Expertise 
en transparantie

Bevoorrechte partner
van ondernemers

Jong en 
dynamisch team

Wij gaan voor 
een totaalaanpak

Steeds online 
toegang tot uw dossiers

Unieke en voordelige 
abonnementsformules

Invorderingexperts

Geen financiële 
verrassingen

28 juli 2017

Zomerakkoord federale regering - Fiscale maatregelen

1. Tot 500 euro per maand extra niet-belaste inkomsten toestaan
 

2. Hervorming van de vennootschapsbelasting

Progressieve vermindering vennootschapsbelasting met focus KMO’s. 

  2018 2019
Oud 33% 33%
Nieuw 29% 25%
KMO-tarief (verlaagd tarief voor deel belastbare grondslag ≤ 100.000 EUR art. 215, derde lid, 1°, 2°, 4° en 6° WIB 92 en art. 15, §§ 1-6 W.Venn)
20% 20%
Crisisbijdrage oud 3% 3%
Crisisbijdrage nieuw 2% 0%

 

Volg op 15 september 2017 van 12.30 uur tot 13.30 uur het online seminar Up-to-date - Fiscaliteit, boekhouding en vennootschapsrecht (SEP 2017) met Roel VANHEMELEN
3. Hervorming van de fiscaliteit op spaargeld
 
 • Abonnementstaks
  • Beoogde activa: aandelen, obliga<es en fondsen
  • Vrijgestelde activa: pensioensparen en levensverzekering
  • 0,15% voor de gevaloriseerde effectenrekeningen van 500 000 euro en meer per belastingplichtige
 • Spaarrekeningen
  • De vrijstellingsdrempel van de spaarrekeningen wordt verlaagd tot 940 euro
  • Er wordt voorzien in een nieuwe fiscale vrijstellingskorf op de aandelendividenden tot 627 euro
4. Winstdeelname van werknemers
 
 • Zonder verplich<ng voor de werkgever en zonder participatie voor de werknemers in het kapitaal van de onderneming. Vanaf 1 januari 2018 (boekjaar 2017).
 • Toegankelijk voor alle werknemers binnen een onderneming (uitgezonderd bedrijfsleiders).
 • Premie en komt niet in aanmerking voor de berekening van de loonnorm.
 • Eenvoudige procedure
 • Geen enkele verschuiving zal worden toegestaan ten nadele van de toegekende klassieke bezoldigingen.
 • De toegekende premie mag niet hoger zijn dan 30% van de loonmassa.

5. Harmonisering forfaitaire beroepskosten (ten voordeel van zelfstandigen)

 • Harmonisering en progressieve uitbreiding van de bedragen van de forfaitaire beroepskosten in de personenbelasting in het voordeel van zelfstandigen.
 • Harmonisering van de bedragen en de methodes voor de berekening van de bestaande forfaits naar het voorbeeld van de methode die momenteel van toepassing is op de werknemers.
 • Phasing in 

 

Bron: Lexalert.be

terug naar overzicht