Aandacht voor 
het behoud van uw
commerciële relatie 
met uw klanten 

Expertise 
en transparantie

Bevoorrechte partner
van ondernemers

Jong en 
dynamisch team

Wij gaan voor 
een totaalaanpak

Steeds online 
toegang tot uw dossiers

Unieke en voordelige 
abonnementsformules

Invorderingexperts

Geen financiële 
verrassingen

3 november 2017

Inschrijving Syndicus in KBO: uiterlijk tegen 31 maart 2018

De wet van 16 januari 2003 inzake de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) verplicht de registratie bij de KBO voor elke onderneming, maar ook voor rechtspersonen naar Belgisch recht en voor natuurlijke personen, rechtspersonen of verenigingen onderworpen aan de sociale zekerheid als werkgever. De vereniging van mede-eigenaars valt onder de toepassing van deze wetgeving.

Sinds het koninklijk besluit van 15 maart 2017 moet als aanvulling bij deze inschrijving ook de syndicus vermeld worden. Het duidelijk kenbaar maken van de syndicus is zowel voor de overheid als voor derden van belang. De syndicus, belast met het beheer van de VME is immers het aanspreekpunt voor alle geschillen. Zo moeten aangetekende brieven aan de syndicus gericht worden.

De verplichting geldt vanaf 1 april 2017. Er werd echter in een overgangsperiode voorzien tot 31 maart 2018, om reeds actieve syndici de kans te geven zich in regel te stellen. Syndici die benoemd werden na 1 april 2017 moeten zich onmiddellijk in regel stellen, zijnde uiterlijk de laatste werkdag voor aanvang van zijn opdracht, met een minimum van 8 werkdagen na de benoeming.

De aanvulling op de inschrijving van de VME, waarbij melding wordt gemaakt van de syndicus, wordt in de praktijk meestal door de syndicus zelf gedaan. De syndicus schrijft zich hiertoe in bij een ondernemingsloket naar keuze en geeft naast het ondernemingsnummer van de VME ook een uittreksel uit de akte van aanstelling of benoeming als syndicus op. Daarnaast is ook het rijksregisternummer vereist, ingeval de syndicus een natuurlijke persoon is, of het ondernemingsnummer indien het een vennootschap betreft.

Het koninklijk besluit voorziet niet in een uitdrukkelijke sanctie wegens het niet naleven van deze verplichting. Nochtans kan de VME hierdoor ernstige schade ondervinden. Denk maar aan verwijlintresten of een veroordeling bij verstek als de syndicus niet correct kon geïdentificeerd worden door de tegenpartij.

terug naar overzicht