Aandacht voor 
het behoud van uw
commerciële relatie 
met uw klanten 

Expertise 
en transparantie

Bevoorrechte partner
van ondernemers

Jong en 
dynamisch team

Wij gaan voor 
een totaalaanpak

Steeds online 
toegang tot uw dossiers

Unieke en voordelige 
abonnementsformules

Invorderingexperts

Geen financiële 
verrassingen

17 november 2017

Slapende honden bijten niet, maar wat met slapende vennootschappen?

Het gaat momenteel hard op het departement Justitie. Het lijkt wel of er geen week voorbij gaat of er is wel een ingrijpende verandering doorgevoerd. Zo werd onlangs nog het sterk verouderde faillissementsrecht aangepakt. En recent werden ook de slapende vennootschappen geviseerd. Gaat het hier slechts om economisch restafval, of is er meer aan de hand?

Elke vennootschap, die aan bepaalde critaria voldoet, in België is verplicht om jaarlijks een jaarekening neer te leggen bij de Nationale Bank van België. Deze jaarrekening bevat alle relevante financiële informatie, die als basis dient om de financiële gezondheid van een onderneming te meten. Deze kan door elke belangstellende worden ingekeken. Daarnaast dient de jaarrekening ook als uitgangspunt voor de aangifte van de vennootschapsbelasting.

Het spreekt dan ook voor zich dat de jaarrekening, en bij uitbreiding de neerlegging ervan, heel belangrijk is. Tot voor kort was het zo dat een vennootschap, wanneer die drie opeenvolgende jaren naliet, gedwongen gerechtelijk kon worden ontbonden. Maar omdat de wetgever inzag dat slapende vennootschappen schadelijker zijn voor het handelsverkeer en de economie dan op het eerste zicht denkbaar is, werd deze termijn drastisch ingekort, in een nieuw artikel 182 W. Venn. Met de recente wetswijziging kan een vennootschap reeds gerechtelijk worden ontbonden wanneer deze nalaat een jaarrekening neer te leggen binnen de zeven maanden na het afsluiten van het boekjaar. Er is evenwel in een regularisatietermijn voorzien om, mits exra controle, zich alsnog in regel te stellen.

In de praktijk is het vaak een pragmatisch probleem, om, bij een tijdelijke onderbreking van een professionele activiteit goed te weten wat er best gebeurt met de vennootschap. Laten slapen of vereffenen. Vaak wil men er immers later mee verder, en ondertussen verder geld uithalen. Dit kan nu niet langer.

Hoewel een slapende vennootschap op zich niet frauduleus is, kan het wel een middel zijn om fraude te plegen. Zo is het niet ondenkbaar dat een vennootschap eenvoudig wordt doorverkocht en gebruikt wordt voor criminele activiteiten (bv. facturen uitschrijven voor werken die uiteindelijk nooit zullen uitgevoerd worden). Bij gebrek aan controle bij de verkoop van de vennootschap, zoals bij een oprichting wel het geval is (bv. tussenkomst van een notaris, aantonen van beroepsbekwaamheid, …), is het voor personen of organisaties met criminele bedoelingen vrij eenvoudig om activiteiten te ontplooien binnen een slapende vennootschap.

Het ingrijpen van de wetgever was aldus zeker nodig. Maar gaat dit ook ver genoeg. Er rijzen alvast stemmen dat er verschillende zaken niet of gebrekkig werden aangepakt. Zo wordt de definitie, van wat nu precies een slapende vennootschap is, niet accuraat bevonden. Bedrijven die geen jaarrekening neerleggen worden eronder begrepen, maar bedrijven die jaarlijks dezelfde jaarrekening neerleggen vallen buiten het toepassingsgebied. Daarnaast is het zo dat de bevoegdheid om onderzoeksdaden naar slapende vennootschapen bij de kamers voor handelsonderzoek van de lokale rechtbanken komt te liggen (daar waar dit vroeger een taak van het OM was). Het lijkt niet ondenkbaar dat er geografisch gezien verschillen kunnen zijn in de doeltreffendheid of welwillendheid in het opsporen van slapende vennootschappen. Zo kunnen budgettaire of personele problemen wel een en ander bemoeilijken. Dit zou criminelen toelaten zich te vestigen in een gerechtelijk arrondissement waar de doeltreffendheid lager is dan in een ander.

Conclusie is dus dat deze materie terecht wordt aangepakt, maar dat het eigenlijk anders en beter zou moeten. Wordt vervolgd?

terug naar overzicht